Очакват се незначителни повишения на речните нива

27 март 2020 | 14:56

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:


Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили в резултат на снеготопене. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +17 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Джулюница при с. Джулюница и р. Янтра при гр. Габрово.


Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -30 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Луда Камчия при с. Бероново, р. Факийска при с. Зидарово и р. Ропотамо при с. Веселие.


Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили в резултат на снеготопене. Регистрираните изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (-61 см до +65 см) и на р. Въча при градовете Девин (-83 см до +81 см) и Кричим (от -23 см до +22 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +28 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +20 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за високи води. С водни количества около и под праговете за средни води са: горните течения на р. Марица и р. Арда, р. Тунджа при гр. Елхово и р. Харманлийска при гр. Харманли.


Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +9 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Струмешница при с. Струмешница.


Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:


Дунавски басейн: Днес (27.03) и през следващите два дни, в резултат на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в по-голямата част от басейна. На 30.03 в следобедните и вечерни часове са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.03) и през следващите три дни в резултат на снеготопене ще има повишения на водните нива на реките, главно в средните и долните части на водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (27.03) и през следващите два дни, в резултат на снеготопене ще има повишение на речните нива. На 30.03 повишения на речните нива ще има само в долното течение на основната река в резултат на оттичане.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28, 29 и 30.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (27.03) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще се повишават незначително в резултат на снеготопене. На 30.03 речните нива ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи са възможни нови незначителни повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30 и 31.03 и на 01.04.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре вследствие на снеготопене, се очакват незначителни повишения на речните нива. На 29, 30 и 31.03 и на 01.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Черноморски басейн: Днес (27.03) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28 и 29.03, в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. На 30.03 повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на р. Камчия в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн: Днес (27.03)  и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене са възможни повишения на нивата в планинските притоци на р. Марица и р. Тунджа и в горните части от водосбора на р. Арда. На 29.03, в резултат на валежи ще има незначително повишение на речните нива в долните части от водосбора на р. Тунджа. На 30.03 в резултат на валежи и снеготопене са възможни незначителни повишения на нивата в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (27 и 28.03) речните нива в басейна ще се повишават, в горните и средни части от водосборите в резултат на снеготопене и в долните части от водосбора в следствие на комбинация от снеготопене и валежи от дъжд. На 29 и 30.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като все още повишения ще са възможни в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 28 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.


Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.03.2020 г. е 4014,8 млн. м3, представлява 60,8% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от общите им обеми към 26.03.2020г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:


•    питейно-битово водоснабдяване – 78,6% от общия им обем;
•    напояване – 40,9% от общия им обем;
•    енергетика – 66,6% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 376,741 млн. м3, което е 75,77% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 288,875 млн. м3, което е 74,50% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 115,321 млн. м3, което е 73,59% от общия му обем;


2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 77,118` млн. м3, което е 54,23% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 151,325 млн. м3, което е 37,83% от общия му обем.