Очакват се повишения на речните нива

09 май 2017 | 16:11
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-съществени повишения (с до + 40 см) вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Искър и Джулюница (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 22 см до + 40 см Черноморски басейн: повишения с до - 4 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 19 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 14 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: в следобедно-вечерните часове днес и утре вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Лефеджа и Росица, както и в горните части на основната река Янтра. В следобедните часове на 10 май се очакват повишения на речните нива само в средните и долните течения на основните реки в резултат на оттичане. На 11 и 12 водните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни повишения в долните течения на реките вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 10, 11 и 12 май водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес все още ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ и реките Владайска, Батулийска, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. В следващите три дни водните нива на реките в басейна постепенно ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 10, 11 и 12 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес до 10 водните нива в целия водосбор рязко ще се повишат, като най-съществени ще бъдат в горното течение на р. Янтра при гр. Габрово и във водосборите на притоците й р. Джулюница и р. Росица. От 11.05 водните нива ще започнат да се понижават.      Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, днес в долните части на водосбора вследствие оттичане, а в следобедните и вечерните часове в целия водосбор вследствие на валежи. От следобедните часове на утрешния ден нивата във водосбора ще започнат да се понижават, като повишения ще има на 11 и 12 в долните му части вследствие оттичане. В следобедните и вечерни часове на 12, както и на 13 май се очакват нови краткотрайни повишения във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: в следобедно-вечерните часове днес и утре ще започнат повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни се очаква да бъдат повишенията в ранните часове утре в горните течения на реките Голяма и Луда Камчия, както и във водосборите на южночерноморските реки в сутрешно-обедните часове на 10 май. От вечерните часове на 10 май водните нива ще започнат да се понижават, като все още само в долните течения на основните реки са възможни повишения вследствие на оттичане. На 12 май водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: в следобедно-вечерните часове днес и на 10 май речните нива в басейна ще се повишават вследствие на валежи. По-значителни повишения са възможни във водосборите на р. Тунжда – в  горното й течение над яз. „Копринка“, във водосбора на притока й р. Мочурица, във водосборите на притоците й след Елхово, р. Марица – в   долното й течение след вливането на р. Сазлийка. На 10 май през деня речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като се очаква в следобедно-вечерните часове да има повишения само във водосборите на р. Арда и родопските притоци на р. Марица. В останалите части от басейна речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения, като повишения ще има само в долните течения на главните реки вследствие на оттичане. На 11 и 12 май водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.
  • Системата за ранно предупреждение на НИЕМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда , че според последните симулации водното количество на р. Черна река при Смолян ще достига жълтия праг за внимание във вечерните часове на 9 и 10 май.
Западнобеломорски басейн: В следобедно-вечерните часове днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. Утре речните нивата в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като повишения вследствие оттичане са възможни в долните течения на основните реки. На 11и 12 май водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 10 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9. 05. 2017 г. е 4 347,6 млн. м3 и представлява 66,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 83,3% от общия им обем
  • напояване – 56,1% от общия им обем
  • енергетика – 71,6% от общия им обем