Очакват се повишения на речните нива

21 май 2019 | 15:59

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения главно в горните части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +9 см, за водосбора на р. Искър от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +27 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното течение на р. Искър (от -12 см до +51 см при гр. Нови Искър). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Искър в горното и средно течение, р. Вит - в средното и долно течение, р. Осъм при с. Изгрев, които са с водни количества около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното течение на р. Въча (с до -80/+81 см при м. Забрал и с до -23/23 см при гр. Кричим ) и в горното и средно течение на р. Марица - от -20 см до +31 см при гр. Пловдив. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи е само р. Тунджа при гр. Павел Баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +16 см, а във водосбора на р. Струма от -9 см до +17 см. Водните количества във водосбора на р. Места са около праговете за високи води, а тези във водосбора на р. Струма са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Джерман при гр. Дупница е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.05) и през следващите 2 дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане, днес (21.05) са възможни незначителни повишения в долните части на основните реки. През нощта на 23 срещу 24.05 и на 24.05, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия басейн. Значителни повишения ще има в горните части от водосбора на р. Искър и във водосборите на р. Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • Във вечерните часове на 23.05 - във водосбора на р. Искър (над яз. Искър, р. Витошка Бистрица, р. Владайска), в горното течение на р. Вит (р. Черни Вит, р. Бели Вит, р. Лесидренска, р. Калник), в горното течение на р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм, р. Команска, р. Суха);
 • През нощта на 23.05 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 - в целите водосбори на р. Янтра и р. Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 до сутрешните часове на 24.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 до следобедните часове на 24.05, в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 до вечерните часове на 24.05 ще има значителни повишения на речните във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22 и 23.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. В периода 24-26.05 се очакват значителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.05) и през следващите два дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Днес (21.05) са възможни незначителни повишения на речните нива в северночерноморските реки. На 24.05 вследсвтие на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат те във във водосборите на Северночерноморските реки.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • В ранните сутрешни часове на 24.05 във водосбора на р. Камчия: в горното течение на р. Тича (до яз. Тича) и в горното течение на р. Врана (до вливането ѝ в р. Голяма Камчия)

Източнобеломорски басейн: Днес (21.05) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 до 25.05, в резултат на валежи, се очакват значителни повишения на речните нива във водособорите на р. Тунджа и р. Марица, като през нощта срещу 24.05 повишенията ще бъдат във водосборите на притоците на р. Марица в горната й част, а на 24 и 25.05 - във водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево) и в притоците на р. Марица в средното течение, както и по основната река.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

-   Във вечерните часове на 23.05 - във водосбора на р. Марица (р. Ибър, р. Стара река (Костенецка), р. Очушница, горното течение на р. Тополница, р. Луда Яна, р. Чепеларска, р. Стряма, р. Рахманлийска, р. Омуровска).

-   През нощта на 23.05 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 - във водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (21 и 22.05) речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 23.05 до вечерните часове на 24.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • Във вечерните часове на 23.05 - в горните части от водосбора на р. Струма (във водосбора на притка й р. Оролачка).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 22 май 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.05.2019 г. е 4 351,7 млн. м3, представлява

67,0% от сумата на общите им обеми и е равна на сумата от общите обеми от 20.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 75,9% от общия им обем;
 • напояване – 53,2% от общия им обем;
 • енергетика – 75,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 368,560 млн. м3, което е 74,1 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 295,673 млн. м3, което е 76,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,915 млн. м3, което 76,5% от общия му обем.

 1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91,128 млн. м3, което е 64,1% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,716 млн. м3, което е 44,2% от общия му обем.