Очакват се повишения на речните нива

25 ноември 2019 | 14:29

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -5 см до +1 см; за водосбора на р. Искър: от -15 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -7 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра: от -9 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи във водосборите на юг от гр. Бургас са регистрирани по-съществени повишения на р. Факийска при с. Зидарево (+32 см). Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. В резултат на оттичане повишения са отчетени в средното и долното течение на река Марица. Регистрираните изменения на нивото на р. Въча при м. Забрал (от -87 см до +83 см) и на р. Арда при с. Китница (от -69 до +39 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -14 см до +6 см; за водосбора на р. Марица: от -13 см до +19 см; за водосбора на р. Арда: от -71 см до +3 см, за водосбора на р. Бяла: от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Въча при м. Забрал, р. Арда при гр. Рудозем и с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -8 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -58 см до +60 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.11) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта срещу 26.11 и в сутрешните часове на 26.11 ще има повишения на водните нива в горните течения на реките в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в сутрешните часове на 26.11 в горното течение на р. Осъм (р. Черни Осъм и р. Бели Осъм) и във водосбора на р. Янтра (над гр. Велико Търново и в горните течения на притоците ѝ р. Росица- над гр. Севлиево, р. Лефеджа). На 27.11 и 28.11 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 28 и 28.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.11.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.11) от вечерните часове и на 26.11 ще има повишения на водните нива в горните и средни течения на реките във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на 26.11 по основната река над гр. Велико Търново и в горните течения на притоците ѝ р. Росица и р. Лефеджа. На 27 и 28.11 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.11.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: От вечерните часове днес (25.11) и на 26.11, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на р. Камчия и Южночерномерските реки (р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, рРопотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Лисово дере, р. Велека, р. Резовска). От 27.11 и на 28.11 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в сутрешните часове на 26.11.2019 г. във водосбора на р. Велека.

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи, от вечерните часове днес (25.11) и на 26.11 ще има повишения на водните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат повишенията в целия водосбор на р. Марица, в долното течение на р. Тунджа, във водосбора на р. Арда (над гр. Кърджали, р. Върбица). От вечерните часове на 26.11 и на 27 и 28.11 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 25.11 срещу 26.11.2019 г. и сутринта на 26.11.2019 г. във водосбора на р. Марица (в района на гр. Пловдив и гр. Асеновград, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. Сазлийка).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на Ардинска река при гр. Ардино ще достигне жълтия праг на внимание в ранните часове на 26.11.2019 г.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от  следобедните часове днес 25.11 до сутрешните часове на 26.11 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите в средното и долно течение на р. Места и в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 26 ноември 2019 г. НИМХ обявява предупреждение за значителни валежи: от втора степен (оранжев код) в област Бургас - очаквани количества за денонощието 35-65 л/кв.м; от първа степен (жълт код) в 9 области от страната (Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол и Варна). Очаквани количества между 20 и 35 л/кв.м, на отделни места в планините и повече.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.11.2019 г. е 3 632,3 млн. м3, представлява 56,0% от сумата на общите им обеми и е с 1,3% по-голяма от обемте към 22.11.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,5% от общия им обем;
  • напояване – 39,0% от общия им обем;
  • енергетика – 67,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 343,611 млн. м3, което е 69,10% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 284,797 млн. м3, което е 73,44% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 110,192 млн. м3, което е 70,32% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 33,344 млн. м3, което е 23,45% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 136,979 млн. м3, което е 34,28% от общия му обем.