Очакват се повишения на речните нива

23 март 2020 | 16:09

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:


Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се повишили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом  от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.


Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -2 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.


Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили. Регистрираните изменения на нивата на рекa Марица при градовете Белово (от -63 см до +65 см), р.Въча при градовете Девин (-78 см до +80 см) и Кричим (от -21 см до +20 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +16 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са: р. Тунджа при Павел Баня, р. Чепинска при Велинград, р. Чепеларска при Бачково и р. Арда при с. Вехтино.


Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места  от -1 см до +8 см и за водосбора на р. Струма от -12 см до +12 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Лебница при с. Лебница.


Хидрологична прогноза


Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:


Дунавски басейн: Днес (23.03), в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене, водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Огоста и източно от р. Вит. На 24.03 и 25.03 водните нива  на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 26.03 водните нива на реките във водосборите на: р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реките ще се повишат в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24, 25 и 26.03 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24, 25 и 26.03 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения.Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24 и 25 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.03 в резултат на частично снеготопене водните нива на реките във водосбора ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.03.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (23.03) в резултат на валежи от мокър сняг и частично снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките от водосбора. На 24 и 25 речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 26.03 в резултат на частично снеготопене водните нива на реките във водосбора ще се повишат. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Черноморски басейн: Днес (23.03)  и утре в резултат на валежи от дъжд ще има незначителни повишения на водните нива на р. Камчия и южночерноморските реки. На 25 и 26.03 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн: Днес (23.03) и утре в резултат на валежи от дъжд и частично снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива  в средното и долното течение на р. Марица и р. Арда. На 25 и 26 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.


Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (23.03) и утре в резултат на валежи от дъжд и частично снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива  в средното и долното течение на р. Струма и р. Места. На 25 и 26 речните нива във водосбора или ще останат без съществени изменения, повишения ще има в долните части на водосборите в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.


За 24.03.2020 г. НИМХ издава предупреждение за опасно метеорологично време. В по-голямата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код), а в областите Враца, Монтана, Ловеч и Габрово - от втора степен (оранжев код) за значителни снеговалежи. За областите Добрич и Варна предупреждението е за силен вятър, а Горнотракийската низина - за валежи от дъжд.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:


Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.03.2020 г. е 3997,6 млн. м3, представлява 60,6% от сумата от общите им обеми и е 0,3% повече от сумата от общите им обеми към 20.03.2020 г.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•    питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
•    напояване – 40,21% от общия им обем;
•    енергетика – 66,6% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 389,799 млн. м3, което е 78,39% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 285,753 млн. м3, което е 73,69% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 123,657 млн. м3, което е 78,91% от общия му обем;


2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 74,323 млн. м3, което е 52,26% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 149,450 млн. м3, което е 37,36% от общия му обем.