Очакват се повишения на речните нива през почивните дни

19 октомври 2018 | 15:50

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 9 см до + 9 см; за водосбора на р. Вит от - 9 см до + 9 см; за водосбора на р. Осъм от - 12 см до + 16 см; за водосбора на р. Янтра от - 8 см до + 7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 2 см до + 2 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива във водосбора на р. Искър от - 30 см до + 28 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните повишения са с до - 2 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 1 см до + 2 см; за водосбора на р. Марица от - 6 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 5 см до + 5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица от - 71 см до + 69 см и на р. Арда от - 24 см до + 32 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 4 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива днес ще останат без съществени изменения. На 20 и 21 октомври в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките от басейна, по-значителни ще бъдат в следобедните и вечерни часове на 21 във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. От 22 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в долните течения основните реки, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 и на 22 сутринта в резултат на валежи речните нива ще се повишават, по-значително в притоците на р. Искър над яз. „Панчарево“, р. Малък Искър и р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 20 и 21 в резултат на валежи водните нива ще се повишават, по-значителни ще бъдат повишенията утре в долните части от водосбора. На 22 октомври речните нива във водосбора ще се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и утре водните нива на реките ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 20 до 23 октомври се очакват повишения на речните нива във водосбора, но водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: речните нива в басейна ще останат без съществени изменения днес. В резултат на валежи утре са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 21 и 22 октомври водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: водните нива на по-голяма част от реките днес ще останат без съществени изменения, незначителни повишения са възможни в горните части от водосбора на р. Арда. На 20 и 21 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат повишенията в неделя в горните части от водосборите на реките Тунджа и Марица. На 22 октомври речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна при Смолян е възможно да достигне жълтия праг за внимание във вечерните часове утре.

Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна днес ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи утре са възможни незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Места. На 21 и 22 октомври повишения на водните нива ще има в Рилските и Пиринските притоци на реките Струма и Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 20 октомври 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.10.2018 г. е 4161,1 млн. м3 и представлява 64,1% от сумата на общите им обеми, което e с 0,2% по-малко в сравнение с 18.10.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем
  • напояване – 53,1% от общия им обем
  • енергетика – 70% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 265,662 млн. м3, което е 53,4% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 250,866 млн. м3, което е 64,7% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 114,492 млн. м3, което 73,1% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 35,064 млн. м3, което е 24,7% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 179,680 млн. м3, което е 44,9% от общия му обем.