Очакват се повишения на речните нива след валежите

14 юни 2018 | 16:24

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения и валежи са регистрирани изменения от - 28 см до + 38 см в долните части на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 15 см до + 9 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили с до - 2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. По-значителни изменения, в резултат на валежи, са регистрирани на р. Бяла при Смолян (- 41/+ 64 см) и на р. Арда при с. Вехтино (- 10/+ 31 см). Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча с - 86/+ 88 см.  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 10 см до + 14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в  басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни  повишения, в резултата на валежи, са регистрирани на р. Места при м. Момина Кула (- 6/+ 28 см) и при  Хаджидимово (- 7/+ 35 см), р. Сушицка при с. Полена (- 27/+ 33 см) и на р. Джерман при Дупница (- 13/+ 20 см).Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 14 см до + 16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и утре ще има повишения във всички водосбори западно от р. Русенски Лом. По-значителни ще бъдат повишенията днес във водосборите на реките разположени западно от р. Вит, а на 15 юни във водосборите западно от р. Искър и в горното и средното течение на р. Искър и в планинските части на реките Вит, Осъм и в горното течение на р. Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). На 16 и 17 юни речните нива в басейна ще се понижават или бъдат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни нови краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на основните реки в басейна. В резултат на интензивни валежи в следобедните и вечерни часове днес са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Нишава (в горното течение по основната река), реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, в горните течения на Цибрица и на Огоста (по основната река и в притоците ѝ над яз. „Огоста“ и в р. Ботуня), в горното и средното течение на р. Искър (по основната река и в притоците ѝ над яз. Панчарево и в р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 15, 16 и 17 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще се повишават. По-значителни повишения ще има на водните нива на реките във водосбора над яз. „Искър“: реките Владайска,  Банкенска, Блато, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 15 юни в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“: реките Владайска и Банкенска. На 16 юни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 юни в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Лесновска и Владайска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 юни, че водните количества. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни ще са повишенията на 15 и 16 във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 юни водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 15-17 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. В периода от 17-19 юни вследствие на валежи се очакват по-значителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 2-3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове на 17 юни във водосборите на реките Провадийска  и. Камчия и горните течения на Айтоска, Русокастренска и Средецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес се очакват повишения на речните нива главно в горното течение на р. Марица (по основната река и в родопските и старопланинските ѝ притоци). На 15 и 16 юни в следобедните и вечерни часове, вследствие на валежи, ще има повишения в горните и средните течения на Тунджа и  Марица, както и в горното течение на Арда. На 17 юни повишения ще има в целия басейн, като по-съществени ще бъдат повишенията на водните нива в Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на притоците ѝ Сазлийка и Харманлийска река, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи във вечерните часове утре са възможни поройни наводнения в горното течение на р. Марица и във водосборите на притоците ѝ Мътивир и Луда Яна.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн днес и през следващите три дни ще има повишения на речните нива в басейна - главно в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и на р. Струма. В резултат на интензивни валежи в обедните и следобедните часове днес са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Белишка, р. Изток (притоци на р. Места) и във водосбора на р. Струма (в горното и средното течение по основната река, в притоците ѝ над яз. „Пчелина“ и в притоците ѝ Лява река, Джерман, Рилска, Благоевградска Бистрица, Градевска, Дяволска, Влахинска, Лебница), както в обедните и следобедните часове утре във водосбора на р. Струма (в средното течение по основната река и в притоците ѝ Градевска, Дяволска, Влахинска, Лебница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 15 юни 2018 г. НИМХ – БАН издава предупреждение жълт код (първа степен за опасност) за краткотрайни интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки за западната половина от страната.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.06.2018 г. е 5048,1 млн. м3 и представлява 77,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,7% от общия им обем
  • напояване – 64,8% от общия им обем
  • енергетика – 85,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 445,165 млн. м3, което е 89,5 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 319,091 млн. м3, което е 82,3 % от общия му обем