Очакват се повишения на водните нива в резултат на валежи

08 юни 2018 | 17:06

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания на речните нива от -48 см до +42 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: регистрираните колебания на водните нива на реките са от -31см до +39 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: регистрираните колебания на речните нива са от -12 см до +11 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 9 юни в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на реките: Ерма, Скомля,  Лом, Цибрица, Огоста (р. Бързия и р. Шугавица, р. Ботуня, р. Скът), Искър (над яз. Панчарево и реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър)

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В следобедните и вечерните часове на 09.06 във водосборите на р. Нишава и притока и р. Габерска; р. Бистрица Витошка, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка (водосбор на р. Искър).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се понижават. В следобедните и вечерни часове часове на 9 юни ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От вечерта на 10 и на 11 юни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 09, 10 и 11.06.2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес 8 юни и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива ще се понижават. В следобедните часове на 9 юни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на рилските и родопските притоци на река Марица. На 10 и 11 юни речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В следобедните часове на 09.06 във водосбора на р. Луда Яна и р. Крива (водосбор на р. Марица).

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн днес речните нива ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 9 юни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Светля, Конска и рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма. На 10 и на 11 юни речните нива във водосбора ще се понижават.Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: В следобедните и вечерните часове на 09.06 във водосбора на р. Струма в горното течение на основната река и във водосборите на р.Бистрица Соволянска, р. Елешница, р. Джерман, горното течение на р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица, р. Градевска; във водосборите на реките Изток и Белишка (водосбор на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 9 юни 2018 г.  през втората половина на деня и през нощта срещу неделя, в северозападната част от страната се очакват интензивни и значителни по количество валежи (25-40 л/кв.м.) с гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, София-област, София-град, Перник и Кюстендил.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.06.2018 г. е 5 083,1 млн. м3 и представлява 78,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,1% от общия им обем;
  • напояване – 65,6% от общия им обем;
  • енергетика – 85,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 443,657 млн. м3, което е 89,22 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 320,869 млн. м3, което е 82,75 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 137,702 млн. м3, което 87,88 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 83,648 млн. м3, което е 58,82 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 244,981 млн. м3, което е 61,25 % от общия му обем.

Считано от 04.06.2018 г. на язовир „Цанков камък“ започна планиран ремонт на МВЕЦ, осигуряващ минимално допустимия отток в реката след язовира. Ремонтът е планиран за първата десетдневка на месец юни, като за периода на ремонта ще се изпускат енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата, с цел ненарушаване на екологичното равновесие в руслото на реката.

От 04.06.2018 г. започнаха и планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът е планиран да продължи през целия месец юни.