Очакват се значителни повишения на речните нива в долните части на основните реки в Дунавския и Източнобеломорския басейн

09 юли 2018 | 16:28

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките  през последното денонощие  са се повишили, вследствие на валежи. По-значителни повишения на речните нива са отчетени на р. Искър при гр. Нови Искър ( +61 см), както и по във водосборите на  р. Вит (до +144 см при с. Биволаре), р. Осъм (до +298 см при с. Изгрев), р. Янтра (до +82 см при с. Каранци). По-значително понижение е отчетено на р. Русенски Лом при с. Божичен -86 см. Регистрираните изменения в басейна са от -74 см до +47 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания  са от -1 до +8 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие, водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Арда - до -27/+35 см (на р. Арда при гр. Вехтино), за водосбора на р. Марица до -29/+38 см (на р. Банска при с. Добрич), и за водосбора на р. Тунджа - до -24/+29 см (на р. Беленска при гара Чумерна). Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили. Незначително повишение вследствие оттичане е регистрирано в долното течение на р. Струма. Регистрираните колебания в басейна са от -15 до +13 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, по-значителни ще бъдат  в следобедните и вечерни часове на 9 юли  - в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Искър), както и във водосборите на р. Вит, Осъм и р. Янтра и в сутрешните и обедни часове на 10 юли  – във водосбора на р. Янтра (в притока ѝ р. Росица). Днес и утре вследствие оттичане ще има значителни повишения на речните нива в долните части на основните реки. От следобедните часове на 10 юли  ще започне понижение на речните нива. На 11 и 12 юни понижението на речните нива ще продължи.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от поройни наводнения

 • В следобедни часове на 9 юли – във водосбора на р. Огоста (над яз. Огоста),  и във водосборите на р. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица (приток на р. Искър);
 • Във вечерните часове на 9 и  срещу  10 юли  – в горните части от водосборите на реките Вит и Осъм;
 • В сутрешните часове на 10 юли – в долните части от водосбора на р. Вит, в средните и долни части от водосбора на р. Осъм, във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра) и във водосбора на р. Янтра преди вливането на р. Лефеджа.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 10, 11 и 12 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни повишения се очакват по основната река над Габрово и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание с изключение на р. Янтра при Габрово, където днес се очаква да премине жълтия праг.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 юли ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и  утре нивата във водосбора ще се повишават вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива, вследствие на валежи, днес - главно в южночерноморските реки, на 10 юли - в целия басейн. На 11 и 12 юли речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре вследствие на валежи ще има повишения на водните нива на реките , като по-значителни ще бъдат повишенията - днес в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 10 юли в планинските части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горните и средни части от водосбора на р. Марица както и в Старопланиниските и Родопските притоци на р. Марица (р. Тополница, р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Стряма, р. Рахманлийска, р. Сазлийка, р. Чепинска, р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Харманлийска). От следобедните часове на 10 юли ще започне понижение на речните нива. Вследствие на оттичане ще има повишения по основната река Марица в средното и долно течение до 12 юли.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от поройни наводнения:

 • В следобедни часове на 9юли – във водосбора на р. Широколъшка и в горното течение на р. Чепеларска (притоци на р. Марица) и във водосбора на р. Черна (приток на р. Арда;
 • Във вечерните часове на 9 и срещу 10 юли във водосбора на р. Тунджа (в притоците ѝ над яз. Копринка), в горните части от водосбора на р. Марица и притоците ѝ р. Чепинска, р. Чепеларска и р. Черкезица и в старопланинските притоци на р. Марица (р. Рополница (под яз. Тополница), р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Стряма и р. Рахманлийска);
 • В сутрешните часове на 10 юли във водосбора на р. Тунджа (между яз. Копринка и яз. Жребчево), и във водосборите на р. Омуровска, р. Старата река и р. Съзлийка (притоци на р. Марица);
 • В следобедни часове на 10 юли – във водосбора на р. Стара река (Костенецка) и р. Крива река (притоци на р. Марица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Марица при Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 10 юли и ще се задържи над него до сутрешните часове на 12 юли ;
 • Водното ниво на р. Марица при Първомай има вероятност да достигне до жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 11 юли;
 • Водното ниво на р. Марица при Свиленград има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 12 юли.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Според последните симулации водното количество на Черна река при Смолян не се очаква да достигне жълтия праг на внимание през следващите 5 дни.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре  в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в Рилските и Пирински притоци на реките Места и Струма. На 11 и 12 юли речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане на 11 юли са възможни повишения в средните и долни части на реките Места и Струма.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедни часове на 9 юли – във водосборите на р. Дамяница, р. Добринишка, р. Безбожка и р. Лъкенска (притоци на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 10 юли 2018 г. НИМХ обявява жълт код (предупреждение от първа степен ) за потенциално опасно време със значителни валежи и гръмотевици в осем области от България - Плевен, Ловеч, В. Търново, Габрово, Русе, Търговище, Ст. Загора и Сливен.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.07.2018 г. е 5 012,0 млн. м3 и представлява 77,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 76,5% от общия им обем;
 • напояване – 64,7% от общия им обем;
 • енергетика – 90,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

 • Язовир „Кърджали“ – 482,952 млн. м3, което е 97,13% от общия му обем;
 • Язовир „Студен кладенец“ 363,368 млн. м3, което е 93,7% от общия му обем;
 • Язовир „Ивайловград“ – 137,422 млн. м3, което 87,7% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

 • Язовир „Копринка“ 81,498 млн. м3, което е 57,3% от общия му обем;
 • Язовир „Жребчево“ – 232,040 млн. м3, което е 58,0% от общия му обем.