Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране на проведена в ПУДООС процедура за прием, критерии и оценка на екологични проекти и дейности с участие на МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МОСВ

19 юли 2021 | 10:53