От събота се очакват повишения на речните нива в резултат на валежи

18 май 2018 | 15:58

Анализът  на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Само водните нива във водосбора на р. Янтра са се повишили незначително, вследствие на валежи. Вследствие на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от - 18 см до + 16 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 7 см до + 7 см. Водните количества във водосбора на р. Искър са около и над праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 6 см до + 4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Врана при с. Надарево е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 15 см до + 29 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до - 120/+ 112 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна през последното денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 13 см до + 16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: речните нива в басейна днес ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Янтра (по основната река и в притока ѝ р. Росица). Вследствие на валежи от ранните часове в събота повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и в водосбора на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). На 20 май речните нива в басейна ще се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. На 21 се очакват нови повишения на речните нива в басейна главно в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения днес през деня в планинските притоци на р. Росица (приток на р. Янтра) и във вечерните часове утре във водосбора на р. Дюлгер дере (приток на р. Черни Лом). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките от водосбора ще са без съществени изменения. На 19 май в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в целия водосбор, като по- значителни ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска,  Искрецка, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 20 май речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните часове на 21 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, р. Владайска. На 22 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, р. Владайска. На 23 май речните нива ще останат без съществено изменение. На 24 ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. На 25 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, р. Палакария. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 май, че речните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни вследствие на валежи и оттичане речните нива в по-голяма част от водосбора ще се повишават. По-значителни повишения се очакват днес в горните течения на основната река при гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица. От неделя се очакват понижения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20 и 21 май водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 19-21 май са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: речните нива в басейна днес ще са без съществени изменения. В ранните часове на 19 май, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Камчия и Севернобургаските реки в сутрешните часове, а в следобедните и вечерни и в долното течение на р. Провадийска река и във водосборите на Южночерноморските реки. На 20 и 21 май водните нива на реките ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на нивата на реките в северната половина от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна ще бъдат днес без съществени изменения, като в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските притоци на р. Марица и в планинските притоци на р. Тунджа над яз. „Жребчево“. В следобедните и вечерни часове утре, в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Тунджа (в притоците ѝ над яз. „Жребчево“ и в р. Мочурица), р. Марица (родопските ѝ притоци) и на р. Арда (в притоците ѝ над яз. „Кърджали“ и в притока ѝ р. Върбица). На 20 и 21 май водните нива на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 21 са възможни краткотрайни повишения в горните течения на р. Тунджа и р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на интензивни валежи днес през деня има вероятност за поройни наводнения в горните части от водосборите на р. Тополница (по основната река), р. Луда Яна, р. Пясъчник (над яз. „Пясъчник“) и във водосбора на р. Акдере (приток на р. Тунджа).

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да премине над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 20 май.

Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна ще се понижават днес или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите три дни в следобедните часове ще има кракотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията на реките в горните части от водосбора на р. Места и средните и долните части от водосбора на р. Струма (в притоците ѝ Новоселска,  Елешница, Рилска, Лебница и Струмешница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на интензивни валежи от следобедните часове на 20 май има вероятност за поройни наводнения в горните части от водосбора на пиринските притоци на р. Места (Изток, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Костена).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 19 май 2018 г. НИМХ – БАН обявява жълт код (първа степен на опасност) за интензивни валежи и гръмотевични бури. През предстоящата нощ значителни валежи ще има в Стара планина и прилежащите райони, на 19 през деня интензивни гръмотевични бури с валежи и временно усилване на вятъра ще има в Източна България и Родопите.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.05.2018 г. е 5155,4 млн. м3 и представлява 79,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,2% от общия им обем
  • напояване – 67,0% от общия им обем
  • енергетика – 86,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 437,503 млн. м3, което е 88,0 % от общия му обем;

Яз. „Студен кладенец“ – 321,124 млн. м3, което е 82,8 % от общия му обем;

Яз. „Ивайловград“ – 148,352 млн. м3, което 94,7 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 102,236 млн. м3, което е 71,9 % от общия му обем;

Яз. „Жребчево“ – 257,152млн. м3, което е 64,3 % от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“ в размер на 15 м3/сек.