Отчетено е повишение на речните нива след валежите

09 октомври 2017 | 16:04

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страна са се понижавали.  Отчетени са повишения, следствие на оттичане (до +92 см) само в средните и долни течения на основните реки.Водните количества в голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския и Източнобеломорския басейни са около и под праговете за високи води.  В Черноморския и Западнобеломорския басейн са около и под праговете за средни води.Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -64 см до +92 см;

     Черноморски басейн: Регистрирани са колебания до -60 до +4 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -118 см до +30 см;

     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -26 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нивата постепенно ще се понижават, като повишения все още са възможни само в долни течения на реките Янтра и Русенски Лом. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 10, 11 и 12 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 10, 11 и 12 октомври водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. От днес водните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес все още ще има повишения на речните нива в долните части на основната река. От утре нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията към понижение във водосбора ще се запази и през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес водните нива в басейна ще се понижават. Повишения ще има до вечерните часове на 10 октомври в долните течения на реките Марица и  Тунджа. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават.  До края на деня са възможни повишения в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 10 октомври 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.10.2017 г. е 3 831,9 млн. м3 и представлява 59,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,3% от общия им обем;
  • напояване – 42,2% от общия им обем;
  • енергетика – 68,6% от общия им обем.