По старопланинските и родопски реки са възможни краткотрайни повишения

27 август 2018 | 15:16

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Огоста при с. Бутан от -17 см до +20 см. В резултат на валежи са регистрирани изменения на речните нива на р. Батулийска и р. Банкенска от  -37 см до +50 см. Колебанията на речните нива в останалата част от басейна са от -9 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са останали без изменения. Регистрираните колебания на нивата в басейна са от -2 см до +1 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от -86 см до +88 см. В резултат на валежи са регистрирани изменения на  нивото на р. Чепеларска от  -13 см до +22 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от -10 см до +9 см.; за водосбора  на р. Арда от -10 см до +20 см.; за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -5 см до +6 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра.  По-значителни е възможно да са в следобедните и вечерни часове в планинските части  и във водосборите на р. Лесновска, р. Банкенска и р. Блато, притоци на р. Искър в средното й течение. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения . Вследствие на оттичане на 28 август ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес от следобедните часове до сутрешните часове на 28 август ще има краткотрайно повишение на нивата на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Банкя, р. Блато и р. Искрецка. От следобедните часове днес и на 29 и 30 август речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30 и 31 август ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Днес вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения във водосборите на южночерноморските реки (южно от гр. Бургас). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на реките Тунджа и Арда ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 27 август до сутрешните часове на 28 август, в резултат на валежи се очакват повишения в старопланинските и родопските водосбори, както и в горното и средно течение на р. Марица (във водосборите на притоците й - р. Тополница, р. Луда Яна, р. Пясъчник, р. Стряма, р. Яденица, р. Чепинска, р. Стара (Пещерска), р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска). На 29 и 30 август речните нива във водосбора на р. Марица ще се понижават, като вследствие оттичане на 29 август ще има незначителни повишения  в средното и долно течение на основната реката. Водните количествa ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че  реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на реките в целия басейн, по-съществени е възможно да са в притоците на р. Струма в средното и долно течение и във водосборите на реките Бяла и Бъндерица, притоци на р. Места. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 28 август все още ще има незначителни повишения в долните части на реките Струма и Места, вследствие оттичане.

Днес в следобедните часове  в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения  във водосборите на: р. Джерман, р. Логодашка, р. Стара река, р. Градевска, р. Сушичка, р. Дяволска, р. Влахинска и р. Струмешница (притоци на р. Струма), както и по основната река в средното и долно течение;

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на 28 август в страната не се очакват опасни метеорологични условия. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.08.2018 г. е 4 848,1 млн. м3 и представлява 74,7 % от сумата на общите им обеми, което e 0,2% по-малко в сравнение с петък.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 86,0% от общия им обем;
  • напояване – 60,1% от общия им обем;
  • енергетика – 84,0% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 395,012 млн. м3, което е 79,4 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 300,337 млн. м3, което е 77,5 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ 128,575 млн. м3, което 82,1 % от общия му обем.

 

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 59,613 млн. м3, което е 41,9 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 208,120 млн. м3, което е 52,0 % от общия му обем.