Понижават се нивата на реките в Черноморския басейн

12 декември 2018 | 14:24

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ-БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива във водосбора са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -14 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +4 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна сa под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрираните понижения на водните нива са до -2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на река Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения се наблюдават по-значителни колебания на речните нива при м. Забрал на р. Въча (от -90 см до +91 см) и при с. Баня на р. Тунджа (от -47 см до +46 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Марица при гр. Първомай, където е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.12.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (12.12) и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.12.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15.12.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.12) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16.12.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (12.12) и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (12.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (12.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (12.12) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

За 12 и 13 декември 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.  

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.12.2018 г. е 3789,0 млн. м3 и представлява 58,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,0% от общия им обем;
  • напояване – 50,3% от общия им обем;
  • енергетика – 61,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 267,735 млн. м3, което е 53,84% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 188,447 млн. м3, което е 48,60% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 100,237 млн. м3, което 63,97% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 38,764 млн. м3, което е 27,26% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 160,585 млн. м3, което е 40,15% от общия му обем.