Понижение на речните нива

13 февруари 2017 | 16:07
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в Дунавския басейн, повечето от наблюдаваните пунктове в Черноморския басейн, в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и на някои пунктове за наблюдение в Западнобеломорски басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +8 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания до -12 см до +1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +41 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре водните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене на 15 и 16 февруари се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През деня на 15 и 16 февруари в резултат на снеготопене ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни в по-голяма част от басейна речните нива ще останат без съществени изменения. На 15 и 16 февруари са възможни краткотрайни повишения на речните нива в притоците на р. Марица, в резултат на частично снеготопение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/  На 14 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.   Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13 февруари е 3 640,5 млн. куб. м и представлява 56% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: питейно-битово водоснабдяване – 71,4% от общия им обем; напояване – 47,6% от общия им обем; енергетика – 58,7% от общия им обем.