Повишение на речните нива

14 февруари 2018 | 15:54

Водното ниво на река Тунджа при Елхово е над жълтия праг за внимание.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -8 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-значително повишение, вследствие на валежи, е отчетено на река Луда Камчия при с. Бероново с +32 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -60 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива във водосборите на реките Тунджа и Марица са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения там са от -52 см до +8 см.  Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания в горното течение на река Марица от -18/+29 см при Пазарджик. Водните нива във водосбора на река Арда, през последното денонощие са се повишили значително вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните изменения са от -9 см до +78 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в са от -4 см до +26 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре в резултат на валежи и снеготопене речните нива в басейна ще се повишават. По-съществени повишения се очакват днес в следобедните и вечерни часове във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. От следобедните часове на 15 февруари ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 16 и 17 февруари водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като на 16 февруари все още ще има повишения в долните части на река Русенски Лом вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: Владайска, Банкенска и Искрецка и в средното и долното течение на основната река. На 15, 16 и 17 февруари в резултат на снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес вследствие на валежи се очакват незначителни повишения в целия водосбор. На 15, 16 и 17 февруари водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре, в резултат на валежи и частично снеготопене, речните нива в басейна ще се повишават. По-съществени повишения ще има днес в обедните и следобедни часове във водосбора на река Камчия и реките разположени южно от него. От следобедните часове на 15 февруари речните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни повишения в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 16 и 17 февруари водните нива в целия басейн ще се понижават. В обедните часове на 14 февруари има ниска вероятност за локални поройни наводнения във водосборите на реките: Средецка, Айтоска, Двойница, Камчия.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене повишения на водните нива ще има във водосбора на река Тунджа, в долното течение на река Марица и във водосбора на река Арда. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане все още ще има повишения до сутрешните часове на 16.02 в долните течения на реките Марица и Тунджа. В обедните часове на 14 февруари има ниска вероятност за локални поройни наводнения във водосбора на река Мочурица (приток на река Тунджа).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водното ниво на река Тунджа при Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг за внимание следобедните часове на 15 февруари.
  • Водното ниво на река Тунджа при Елхово е над жълтия праг за внимание. През следващите 3-4 дни ще остане високо и ще бъде около и над жълтия праг за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Според последните симулации през следващите 5 дни не се очаква водното количество на река Черна при Смолян да достигне жълтия праг за предупреждение.
  • Според последните симулации през следващите 5 дни водното количество на река Елховска при Рудозем няма да достигне жълтия праг за предупреждение.
  • Според последните симулации водното количество на река Ардинска при гр. Ардино има вероятност да достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на 14 февруари.
  • Според последните симулации през следвщите 5 дни водното количество на река Върбицаа при Златоград няма да достигне жълтия праг за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. През следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават, като на 15 февруари ще има незначителни повишения в долните части на реките Струма и Места вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 15 февруари 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.02.2018 г. е 4 414,8 млн. м3 и представлява 68,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 84,4 % от общия им обем;
  • напояване – 50,7 % от общия им обем;
  • енергетика – 77,8 % от общия им обем.