Повишения на речните нива в резултат на валежи

10 май 2018 | 15:17

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -26 см до +25 см. По-значителни изменения са регистрирани на река Огоста при с. Бутан с -19/+19 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосбора на река Искър са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +12 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, водните количества на река Голяма Камчия при гр. Велики Преслав, река Врана при с. Надарево (приток на р. Голяма Kамчия), река Провадийска река при гр. Провадия и река Айтоска река при гр. Камено са над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -13 см до +15 см. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на река Марица по основната река с до -121/+108 см и в притока ѝ река Въча -51/+136 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Сазлийка при гр. Гълъбово е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрираните колебания са от -17 см до +23 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес 10 май речните нива ще се повишават, в резултат на валежи, по-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове и вечерни часове - в горното течение на река Огоста и в горните и средни течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 11 май водните нива на реките ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове нови повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 12 и 13 май речните нива ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от река Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива в следобедните и вечерни часове в горното течение на река Искър и във водосбора на река Малък Искър. На 11 май речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишение на речното ниво в средното и долно течение на основната река. На 12 май вследствие на валежи се очакват нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 13 май повишения ще има във целия водосбор, като по-значителни ще са във водосборите на реките Лесновска, Батулийска и Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следобедните и вечерни часове днес 10 май и през следващите два дни, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 10-12 май, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосборите на южночерноморските реки. На 11 май повишения на речните нива ще има в целия басейн, в резултат от валежи, като по-значителни ще са повишенията в южночерноморските реки. На 12 и 13 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи ще има повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат в следобедните и вечерни часове във водосборите на родопските притоци на река Марица, долните части от водосбора на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда. На 11 май по-значителни повишения са възможни в долните части от водосборите на реките Марица и Арда и притоците й реките Върбица и Крумовица, както и във водосбора на река Бяла. На 12 и 13 май речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения, като незначителни повишения, в резултат на валежи, са възможни в планинските части от водосборите на реките Марица и Арда. 

Във вечерните часове на 10 май 2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосбора на реките Девинска, Крива (Черно Дере) и Саръяк - притоци на р. Марица в горното ѝ течение.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 10.05.2018 г.

Западнобеломорски басейн: днес, вследствие на валежи, в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива,като по-значителни ще са в долните части от водосборите на реките Места и Струма. На 11 и 12 май, в резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. На 13 май отново в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по значителни ще са те в следобедните и вечерни часове във водосборите на реките Доспат, Места и долните части от водосбора на река Струма.

В следобедните и вечерни часове на 10 май 2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосбора на реките Дамяница (приток на р. Места), Пиринска Бистрица и Мелнишка (приток на р. Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 11 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.                                    

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.05.2018 г. е 5 179,3 млн. м3 и представлява 79,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем;
  • напояване – 67,4% от общия им обем;
  • енергетика – 87,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 439,000 млн. м3, което е 88,3 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 325,722 млн. м3, което е 84,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 146,739 млн. м3, което 93,6 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 107,854 млн. м3, което е 75,8 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 259,981 млн. м3, което е 65,0% от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“, като за последното денонощие изпусканото водното количество е в размер на 15 м3/сек.