Повишения на речните нива вследствие на валежи

15 юни 2018 | 14:53

На 16 юни 2018 г. НИМХ издава предупреждения за интензивни валежи и гръмотевични бури и локални градушки - жълт и оранжев код (първа и втора степен на опасност). Оранжев код за областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Габрово. В останалите области е в сила първа степен на опасност. Без предупреждение са областите: Добрич, Варна, Бургас и Ямбол.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи. Вследствие комбинация от работа на хидротехнически съоръжения и валежи са регистрирани изменения от -39 см до +39 см в долните части на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър. По-значителни повишения, вследствие на валежи са отчетени в горното течение на река Вит (р. Бели Вит при Тетевен) -  +67  см, на река Осъм в горното и средно течение с +24 см, и на река Янтра в горното и средно течение с до +48 см). Водните количества на реките от басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи. По-значителни повишения, в резултат на валежи, са регистрирани на река Бяла при Смолян (+47 см) и на р. Арда - при с. Вехтино +31 см и при с. Китница - +77 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча с -124/+129 см.  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -19 см до +26 см. Водните количества на реките ю са около праговете за средни води, само на река Арда при с. Вехтино са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, в резултат на валежи, са регистрирани на по основното течение на река Струма с до +25 см при с. Марино поле, и в притока ѝ река Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево - +30 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -13 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес ще има краткотрайни повишения на речните нива във всички водосбори западно от река Русенски Лом. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките разположени западно от река Вит. През нощта на 15 срещу 16 юни значителни повишения на речните нива ще имам във водосборите на реките западно от река Искър, в резултат на валежи. В следобедните и вечерни часове на 16 юни краткотрайни повишения на речните нива ще има в целия басейн, по-значителни във планинските части от водосборите на реките и във водосбора на река Янтра. На 17 и 18 юни повишенията на водните нива в реките от басейна ще продължат, по-значителни във вечерните часове на 18 юни във водосборите на реките Огоста, Осъм и Янтра.

В резултат на интензивни валежи през нощта на 15 срещу 16.06.2018 г. са възможни поройни наводнения в горните части от водосбора на р. Арчар, във водосбора на р. Скомля, горните и средните части от водосбора на р. Лом, горните части от водосбора на р. Цибрица и в средните части от водосбора на р. Огоста (по основната река и в притоците ѝ от яз. Огоста до вливането на р. Рибене);

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес следобед ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Владайска и р. Банкенска. На 16 юни речните нива ще останат без съществени изменения, като краткотрайни повишения ще има на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър и р. Малък Искър. На 17 юни речните нива ще останат без съществени изменения. На 18 юни в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Банкенска и Блато. През трите дни по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни, вследствие на валежи водните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни повишения се очакват през нощта на 16 срещу 17 и на 17 юни в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 юни 2018 г. ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи, като в периода от 17 до 19 юни се очакват по-значителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове на 17 юни ще има във водосборите на добруджанските реки, реките Батова, Провадийска река, Камчия и горните течения на Айтоска, Русокастренска и Средецка.  На 18 юни в следобедните и вечерни часове повишения на речните нива ще има във водосборите на реките Луда Камчия, Двойница, Хаджидере, Айтоска и Русокастренска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в по-голямата част от басейна. По-значителни ще са повишенията на водните нива в старопланинските, рилските и родопските притоци на река Марица и в средното и долното течение на река Тунджа. На 16, 17 и 18 юни повишения на водните нива ще има в целия басейн, като по-съществени ще бъдат те в горните части от водосбора на река Тунджа, в планинските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда.

В резултат на интензивни валежи в следобедните часове на 17.06.2018 г. са възможни поройни наводнения в горните части от водосбора на р. Стряма (приток на Марица).

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, в следобедните и вечерни часове, ще има повишения на речните нива - главно в горните части от водосбора на река Струма и в рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма.

В резултат на интензивни валежи в следобедните часове на 17.06.2018 г.са възможни поройни наводнения във водосборите на  р. Джерман, р. Бистрица, р. Влахинска, р. Санданска Бистрица, р. Мелнишка, р. Лебница и р. Градевска.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.06.2018 г. е 5 044,0 млн. м3 и представлява 77,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,6% от общия им обем;
  • напояване – 64,6% от общия им обем;
  • енергетика – 85,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 446,071 млн. м3, което е 89,7 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 316,559  млн. м3, което е 81,6 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 132,054 млн. м3, което 84,3 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 81,045 млн. м3, което е 57,0 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 238,886 млн. м3, което е 59,7 % от общия му обем.

Извършват се планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът ще продължи през целия месец юни.