Повишения на водните нива в средните и долни течения на реките

20 април 2017 | 16:57
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани при отделни хидрометрични станции във водосборите на реките: Искър (с до +80 см), Янтра (с до +27 см), Тунджа (с до +25 см), Марица (с до +33 см), Места (с до +38 см) и Струма (с до +29 см). В Черноморския басейн водните нива са се задържали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над стойностите за средни води. Около праговете за ниски води са водните количества при отделни хидрометрични станции в Черноморския и Западнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -43 см до +80 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +3 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +33 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +38 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес водните нива ще започнат да се понижават, като повишения вследствие на оттичане ще има в средните и долните течения на реките в басейна и през следващите три дни. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. В резултат на валежи са възможни временни покачвания на водните нива на реките в горната част на водосбора. Днес и в следващите три дни ще има значителни повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река, в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре ще има повишения на водните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на основната река при гр. Габрово и във водосборите на притоците й р. Лефеджа и р. Росица. След 21 април водните нива плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес нивата в басейна ще продължат временно да се понижават, като повишения вследствие оттичане са възможни все още само в долните части от водосбора. В периода 21-23 април вследствие на валежи се очакват нови повишения, като по-съществените ще бъдат във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на водните нива във водосборите на реките Провадийска, Камчия и южночерноморските реки. От 21 април речните нива в басейна ще започнат да се понижават. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни вследствие на оттичане се очакват повишения на водните нива в средните и долните течения на реките Тунджа (по-значителни след вливането на притока й р. Мочурица) и Марица. В резултат на валежи днес и утре ще има незначителни повишения във водосбора на р. Арда (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й р. Върбица и р. Крумовица). Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес речните нива ще започнат да се понижават, като повишения ще има и през следващите два дни в средните и долните течения на реките вследствие на оттичане. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 21 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.04.2017 г. е 4 189,1 млн. куб. м и представлява 64,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 80,4% от общия им обем;
  • напояване – 54,8% от общия им обем;
  • енергетика – 68,4% от общия им обем.