Категории
Превантивна дейност

Правилник за фунциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите

Правилникът за фунциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г.

Правилникът на ВЕЕС е изменен със Заповед № РД-650/10.10.2017 г. на министъра на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА ВИСШИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ

Издаден от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят функциите, задачите и съставът на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС).

Чл. 2. (1) Висшият експертен екологичен съвет е помощен орган, пряко подчинен на министъра на околната среда и водите, наричан по-нататък за краткост "министъра".

(2) Висшият експертен екологичен съвет заседава в следния състав:

 1. основен състав - по чл. 18, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), който има и правомощия по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, приета с ПМС № 173 от 2004 г. (ДВ, бр. 66 от 2004 г.);
 2. специализиран състав - Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС) - по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация;
 3. специализиран състав - Междуведомствена комисия (МК) - по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.);
 4. специализиран състав по планове за управление на защитени територии - по чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 2000 г. (ДВ, бр. 13 от 2000 г.).

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. (1) Основният състав на ВЕЕС има следните функции:

 1. предлага решения по оценка на въздействието върху околната среда;
 2. предлага решение по мотивирано предложение за промяна на програма за отстраняване на екологични щети по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.

(2) Междуведомственият експертен екологичен съвет има следните функции:

 1. предлага за одобряване документация, включително задания за проектиране и инвестиционни проекти, свързана с изпълнение на програмите за отстраняване на екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация;
 2. подпомага контрола по изпълнението на програмите за отстраняване на екологичните щети.

(3) Междуведомствената комисия има следните функции:

 1. предлага решения за становища по екологична оценка на планове и програми;
 2. обсъжда доклади за екологична оценка/екологична част на планове и програми.

(4) Специализираният състав по планове за управление на защитени територии има следните функции:

 1. взема решение по проекти на планове за управление на национални или природни паркове съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии;
 2. взема решение по проекти за въвеждането на промени в утвърдени планове за управление на национални или природни паркове съгласно чл. 25, ал. 2, т. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

Чл. 4. (1) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 1 основният състав на ВЕЕС изпълнява следните задачи:

 1. разглежда доклади за оценка на въздействието върху околната среда, приложената към тях документация, в т.ч. доклади за оценка на степента на въздействие върху защитени зони и оценки по чл. 99а ЗООС, проведената процедура и представени писмени становища;
 2. обсъжда мотивирани предложения за промяна на програми за отстраняване на екологични щети по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.

(2) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 2 МЕЕС изпълнява следните задачи:

 1. в срок 30 дни от внасяне в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разглежда, оценява и приема или връща документация по програмата за отстраняване на екологичните щети, в т.ч. подробен график на времето за изпълнение на дейностите, заданията за проектиране, инвестиционните проекти, техническите и технологичните решения и етапи за реализация на проектите и резултатите от разработки, възложени във връзка с отстраняване на екологичните щети;
 2. разглежда и предлага за одобряване отчети за хода на изпълнение на програмите за отстраняване на екологични щети и програми за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с нормативната уредба по околна среда;
 3. осъществява контрол на място на извършените дейности по програмата за отстраняване на екологичните щети.

(3) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 3 МК преценява внесената документация за съответствие съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

(4) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 4 специализираният състав по планове за управление на защитени територии разглежда и обсъжда:

 1. проекти на планове за управление на национални или природни паркове;
 2. проекти на промени в нормите и режимите, установени в част трета на утвърдени планове за управление на национални или природни паркове;
 3. рецензии, писмени становища, бележки и представена документация за проектите по т. 1 и 2.

Глава трета.
СЪСТАВ

Чл. 5. (1) Висшият експертен екологичен съвет, в т.ч. основният и специализираните състави, се състоят от председатели, членове и секретари.

(2) Председателите по ал. 1 на ВЕЕС, в т.ч. основният и специализираните състави и техните заместници в случай на отсъствие, са длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите със заповед, които се определят за всеки един от съставите съобразно спецификата на съответната документация.

(3) Секретарите на ВЕЕС, в т.ч. основният и на специализираните състави по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са служители на щатна длъжност в дирекция "Превантивна дейност".

(4) Секретарят на специализирания състав по планове за управление на защитени територии е служител на щатна длъжност в дирекция "Национална служба за защита на природата".

Чл. 6. (1) Постоянни членове на основния състав на ВЕЕС са:

 1. директорът на дирекция "Превантивна дейност", директорът на дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки" на МОСВ, директорът на дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" в Изпълнителната агенция по околна среда и началници на отдели в МОСВ;
 2. по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите;
 3. в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 към състава по т. 2 се включва и по един представител на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) Постоянни членове на МЕЕС са представители на МОСВ, по един представител на: съответните регионална инспекция по околна среда и води и басейнова дирекция за управление на водите, представители на Министерството на финансите, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол.

(3) Постоянни членове на МК са представители на МОСВ, по един представител на: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.

(4) Постоянни членове на специализирания състав по планове за управление на защитени територии са представители на МОСВ и по един представител на: Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на туризма.

(5) Членовете по ал. 1, 2, 3 и 4, с изключение на експертите по екологична оценка и специалистите по планове и програми по ал. 3, определят поименно свой заместник за заседанията на ВЕЕС , в т.ч. основен и специализиран състав, в случаите, когато отсъстват.

(6) Съставът по ал. 1, 2, 3 и 4 и заместниците по ал. 5 се утвърждават със заповед на министъра.

Чл. 7. (1) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми са лица, избрани след проведена процедура по избор и отправена писмена покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, отговарящи на критериите по ал. 2.

(2) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми са физически лица, които трябва да притежават:

 1. висше образование с професионално направление в една или сходна на нея област/специалност: екология, биология, химия, архитектура, ландшафтна архитектура, транспортно строителство, подземно строителство, телекомуникации, хидротехническо строителство, ВиК, хидрогеология и инженерна геология, хидроинженер, агроном, лесоинженер, горско стопанство, урбанизъм, регионално развитие и управление, география, геотехническо инженерство;
 2. експертен опит и компетентност във:

а) изготвяне и/или прилагане на стратегии, планове и програми - за специалистите по планове и програми;

б) оценка на стратегии, планове и програми - за експертите по екологична оценка.

(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира с отправяне на публична покана от министъра или оправомощено от него длъжностно лице чрез интернет страницата на МОСВ и публикация в един централен всекидневник до експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за изразяване на интерес за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС.

(4) Поканата по ал. 3 съдържа срок, в който следва да постъпят заявленията и документите по ал. 5, както и сроковете по процедурата за избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.

(5) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми, отговарящи на критериите по ал. 2, изразяват писмено желанието си да участват в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС, чрез подаване на заявление до министъра в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. автобиография;
 2. копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и квалификация в областите по ал. 2, т. 1;
 3. копия на документи, доказващи експертен опит по ал. 2, т. 2 не по-малък от 3 години.

(6) Документите по ал. 5 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра или оправомощено от него длъжностно лице.

(7) Комисията по ал. 6 извършва преглед на документите по ал. 5 за съответствие с изискванията по ал. 2 и съставя протокол с допуснатите за участие в избора експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.

(8) Първите двама кандидати, доказали най-голям опит и квалификация, се включват в заповедта на министъра за утвърждаване на постоянния състав на МК - специализиран състав на ВЕЕС.

(9) Мандатът на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в МК - специализиран състав на ВЕЕС, като членове на съвета е четири години без право на два последователни мандата.

(10) Освобождаването на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в МК - специализиран състав на ВЕЕС, като членове на съвета става по искане на експерта и/или специалиста по планове и програми.

(11) При наличието на хипотезата по предходната алинея министърът на околната среда и водите със заповед освобождава експерта по екологична оценка и/или специалиста по планове и програми и утвърждава за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС, следващия по ред от избора по ал. 8.

(12) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата на експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми министърът или оправомощено от него длъжностно лице отправя публична покана за нов избор на експерти/специалисти за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС.

Чл. 8. (1) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред на заседанието, към ВЕЕС - основен състав и специализирани състави, се определят допълнителни членове по реда на чл. 10, ал. 1.

(2) Допълнителните членове към основния състав на ВЕЕС се определят, както следва:

 1. представители на съответната регионална инспекция по околна среда и води, дирекция на национален парк, басейнова дирекция за управление на водите, на засегнатите общини и кметства и/или други компетентни институции;
 2. представители на Българска академия на науките, научни институти, академични институции и неправителствени организации;
 3. други експерти в зависимост от спецификата на разглежданата точка от дневния ред.

(3) Допълнителните членове към МЕЕС се определят в зависимост от спецификата на разглежданата документация по чл. 4, ал. 2.

(4) Допълнителните членове към МК се определят, както следва:

 1. представители на съответната регионална инспекция по околна среда и води, дирекция на национален парк и/или басейнова дирекция за управление на водите;
 2. други експерти в зависимост от спецификата на разглежданата точка от дневния ред.

(5) Допълнителните членове към специализирания състав по планове за управление на защитени територии се определят, както следва:

 1. директорът на съответния национален или природен парк или оправомощено от него длъжностно лице;
 2. представител на съответната регионална инспекция по околна среда и води;
 3. представител на съответната басейнова дирекция за управление на водите;
 4. други лица в зависимост от спецификата на разглежданата документация по чл. 4, ал. 4.

(6) Членовете по ал. 2 и 4 подписват декларация по образец, даден в приложение № 1, че не са участвали в изготвянето на документите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и не са пряко заинтересовани от реализирането на инвестиционното предложение/плана/програмата.

(7) Членовете по ал. 3 подписват декларация по образец, даден в приложение № 2, че не са участвали в изготвянето на документите по чл. 4, ал. 2 и не са пряко заинтересовани от реализирането на дейностите от програмите за отстраняване на минали екологични щети.

(8) Членовете по ал. 2, 3, 4 и 5 се определят за всяка отделна точка от дневния ред на заседанията на основния състав и на специализираните състави на ВЕЕС със заповедта по чл. 10, ал. 1.

(9) Членовете по ал. 2, 3, 4 и 5 представят писмени становища и гласуват при вземане на решение съобразно участието си по точките от дневния ред на заседанието.

Чл. 9. (1) Неправителствените организации (НПО) по чл. 8, ал. 2, т. 2 трябва да отговарят на следните критерии:

 1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел ( ЗЮЛНЦ) като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
 2. да имат предмет на дейност в областта на опазване на околната среда;
 3. да са развивали дейност в областта на опазване на околната среда не по-малко от 3 години към момента на подаване на заявление за участие в състава на ВЕЕС.

(2) Представителят на НПО по чл. 8, ал. 2, т. 2 е лице, избрано да представлява организацията по ал. 1, което отговаря на следните критерии:

 1. да има опит в областта на опазване на околната среда не по-малко от 3 години към датата на подаване на заявлението за участие в състава на ВЕЕС.
 2. да има висше образование с професионално направление в една или сходна на посочените области/специалности по чл. 7, ал. 2, т. 1.

(3) Процедурата за избор по ал. 1 и 2 стартира след отправена публична покана от министъра или оправомощено от него длъжностно лице чрез интернет страницата на МОСВ и обява в един централен всекидневник.

(4) Поканата по ал. 3 съдържа срок, в който да постъпят заявленията за участие във ВЕЕС, списък на документите, които следва да се представят, сроковете по процедурата и адреса за кореспонденция, в т.ч. електронен адрес.

(5) Неправителствени организации, отговарящи на критериите по ал. 1, и представителят на НПО, отговарящ на критериите по ал. 2, изразяват писмено желание да участват в състава на ВЕЕС чрез подаване на заявление за участие в процедурата за избор на НПО и представители на НПО до министъра в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис в срока по ал. 4.

(6) Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. документи за НПО:

а) копие от устав/учредителен акт;

б) удостоверение за вписване в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза;

в) информация за осъществяваната дейност в областта на околната среда през последните 3 години, подписана от представляващия НПО;

 1. документи за НПО представител:

а) писмена декларация от НПО за представителя, номиниран за участие в състава на ВЕЕС;

б) писмена декларация от номинирания представител за съгласие за участие в състава на ВЕЕС;

в) автобиография;

г) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.

(7) Документите по ал. 6 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра или оправомощено от него длъжностно лице.

(8) Комисията извършва преглед на документите за съответствието им с изискванията по ал. 1, 2 и 6 и съставя протокол с допуснатите за участие в избора НПО и номинираните от тях НПО представители.

(9) След приключване работата на комисията министърът или оправомощено от него длъжностно лице уведомява всички кандидатстващи НПО за допускането им/недопускането им за участие в процедурата за избор и публикува списък с допуснатите/недопуснатите за участие в избора НПО и номинираните от тях НПО представители на интернет страницата на МОСВ.

(10) В 14-дневен срок от публикуване на списъка с допуснатите/недопуснатите НПО и номинираните от тях НПО представители се извършва избор на НПО представители за членове на ВЕЕС.

(11) Изборът по ал. 10 се извършва чрез гласуване с писмо, адресирано до министъра в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис.

(12) Право да участват в избора по ал. 11 имат НПО, включени в списъка на допуснатите организации, като всяка организация с право на глас може да гласува най-много за 4 организации, в т.ч. и за собствената си кандидатура.

(13) Комисията по ал. 7 извършва преброяването на гласовете, получени в срока по ал. 10, и изготвя протокол с класиране на НПО представителите.

(14) Първите 4 организации, получили най-много гласове, се включват в заповед на министъра за утвърждаване на участието на НПО представители като допълнителни членове на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 2.

(15) Процедурата за избор по ал. 10 - 14 се повтаря в случаите на получен еднакъв брой гласове на НПО представители, попадащи в квотата от 4.

(16) Мандатът на НПО представителите във ВЕЕС като членове на съвета е четири години без право на два последователни мандата.

(17) Освобождаването на НПО представител от състава на ВЕЕС става:

 1. по искане на НПО представителя;
 2. при отзоваване на НПО представител от НПО, подала заявление за участие във ВЕЕС;
 3. при промяна на обстоятелствата по ал. 1 и/или 2.

(18) При наличието на някоя от хипотезите на предходната алинея министърът със заповед освобождава НПО представителя и утвърждава за участие във ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 2 следващия по ред НПО представител от избора по ал. 10.

(19) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата по ал. 16 министърът или оправомощено от него длъжностно лице отправя публична покана за нов избор на НПО представители за участие в състава на ВЕЕС.

Глава четвърта.
ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 10. (1) За всяко заседание на ВЕЕС, в т.ч. на основния и специализираните състави, министърът издава заповед, в която се определят дневният ред, датата, часът, мястото на провеждането, достъпът до документацията и допълнителните членове на ВЕЕС.

(2) Заповедта по ал. 1 се предоставя на всеки член на съвета най-малко 7 дни преди заседанието.

(3) Проектите за решение по оценка на въздействието върху околната среда и за решение по мотивирано предложение за промяна на програма за отстраняване на екологични щети се предоставят на членовете на ВЕЕС - основен състав, в електронен вид и се изпращат на възложителя/купувача по приватизационна сделка/вносителя на мотивираното предложение (вкл. на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) най-малко 3 работни дни преди заседанието.

(4) Проектите за становище по екологична оценка се предоставят на членовете на МК и на възложителя на плана/програмата най-малко 3 работни дни преди заседанието.

(5) В дневния ред се включва за разглеждане само напълно окомплектована документация.

(6) Редът за подготовка на документацията за заседанията на ВЕЕС, в т.ч. основен и специализирани състави, се определя със заповед на министъра.

Чл. 11. (1) Заседанието на ВЕЕС е редовно, ако присъстват най-малко 2/3 от постоянните му членове.

(2) При отсъствие на член на ВЕЕС, както и на негов заместник/заместници същите уведомяват съответния секретар писмено най-малко 2 дни преди заседанието, като посочват конкретните мотиви.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 12. Заседанията се провеждат при определен от председателя в началото на всяко заседание ред, в т.ч. и по отношение на продължителността на изказванията.

Чл. 13. За всяко заседание на ВЕЕС се води протокол от съответния секретар, в който се отразяват изказванията, предложенията и решенията.

Глава пета.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 14. (1) Всички постоянни членове, присъстващи на заседанието на ВЕЕС, подписват протокола по чл. 13.

(2) В случаите на особено мнение членовете на съвета следва да го мотивират писмено и да го депозират в МОСВ и при съответния секретар в срок до 3 дни след датата на заседанието.

Чл. 15. (1) Министърът издава решения по оценка на въздействието върху околната среда или решения за промяна на програма за отстраняване на екологични щети въз основа на протокола по чл. 14, ал. 1 в срок до 14 дни от заседанието на основния състав на ВЕЕС.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от заседанията министърът по своя преценка:

 1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
 2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на ВЕЕС, което изрично отбелязва в протокола.

(3) Когато след повторното разглеждане по ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срок до 14 дни министърът издава съответните решения по ал. 1 въз основа на решенията на основния състав на ВЕЕС, приети на второто заседание.

(4) При наличие на обстоятелствата по чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда министърът може:

 1. да издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3;
 2. да изиска допълване на документацията и повторно разглеждане на следващо заседание на ВЕЕС.

(5) След допълването на документацията и повторното разглеждане на заседание на ВЕЕС - основен състав, министърът издава решение по оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3.

Чл. 16. (1) Министърът утвърждава протокола по чл. 14, ал. 1 от заседание на специализирания състав на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 2 въз основа на решенията на МЕЕС в срок до 10 дни от съответното заседание.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от заседанията министърът по своя преценка:

 1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
 2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на МЕЕС, което изрично отбелязва в протокола.

(3) Когато след повторното разглеждане по ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срока по ал. 1 министърът утвърждава протокола въз основа на решенията на МЕЕС, приети на второто заседание.

Чл. 17. (1) Министърът издава становище по екологична оценка въз основа на протокола по чл. 14, ал. 1 в срок до 7 дни от заседанието на МК.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от заседанията министърът по своя преценка:

 1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
 2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на МК, което изрично отбелязва в протокола.

(3) Когато след повторното разглеждане е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срок до 7 дни министърът издава становището по ал. 1 въз основа на решенията на МК, приети на второто заседание.

(4) При наличие на обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, т. 2, букви "в" и/или "г" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми министърът може:

 1. да издаде становище по екологична оценка в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 2, букви "в" и/или "г" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3;
 2. да изиска допълване на документацията и повторно разглеждане на следващо заседание на МК.

(5) След допълването на документацията и повторното разглеждане на заседание на МК министърът издава становище по екологична оценка в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 2, букви "в" и/или "г" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3.

Чл. 18. (1) Министърът утвърждава решенията на специализирания състав по планове за управление на защитени територии в срок до 20 дни от заседанието му.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по чл. 19, ал. 2 и 3 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии министърът се произнася окончателно по особеното мнение, като:

 1. утвърждава решението на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4, или
 2. отменя решението на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 проектът на план за управление се връща с конкретни указания за преработването му.

Чл. 19. (1) Министърът или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя решението по оценка на въздействието върху околната среда и решението за промяна на програма за отстраняване на екологични щети в срок 7 дни от постановяването му на възложителя/купувача по приватизационен договор (и/или вносителя на мотивираното предложение за промяна на програмата) срещу подпис или по пощата с обратна разписка;
 2. в срока по т. 1 подготвя оповестяване за издадените решения по оценка на въздействието върху околната среда чрез централните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин;
 3. изпраща копие от решенията по оценка на въздействието върху околната среда и от решението за промяна на програмата за отстраняване на екологични щети в съответната РИОСВ и/или дирекция на национален парк и басейнова дирекция за управление на водите.

(2) Решенията на МЕЕС се съобщават писмено на страните по договора за изпълнение на програмата за отстраняване на екологичните щети, на съответните РИОСВ и басейнова дирекция за управление на водите.

(3) Министърът или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на възложителя на плана/програмата становището по екологична оценка в срок 3 дни от постановяването му срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Глава шеста.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 20. (1) В дирекция "Превантивна дейност" се съхраняват най-малко 15 години:

 1. протоколите по чл. 14, касаещи съставите на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
 2. документация, свързана с организацията на заседанията на ВЕЕС, касаеща съставите на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
 3. по един екземпляр от доклада за оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. електронно копие, доклада за оценка на екологичните щети, включващ програма за отстраняване на екологичните щети и програмата за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с нормативната уредба по околна среда, преписките по процедурите и оригиналът на решенията;
 4. един екземпляр от представената документация, свързана с програмата за отстраняване на екологичните щети, преписката и оригиналът на решението;
 5. един екземпляр от представената документация от възложителя на плана/програмата, преписката и оригиналът на становището.

(2) По един екземпляр от документацията, одобрена от МЕЕС, се предоставя на страните по договора за изпълнение на програмата за отстраняване на екологични щети, а копие от утвърдения протокол - на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(3) В дирекция "Национална служба за защита на природата" се съхраняват най-малко 15 години:

 1. протоколите по чл. 14, ал. 1, касаещи състава на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 4;
 2. документацията, свързана с организацията на заседанията на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4;
 3. протоколи от научни доклади и от обществени обсъждания, рецензии, писмени становища и бележки.

(4) Редът, мястото, отговорните лица за съхранение на документацията по ал. 1 и 3 и достъпът до нея се определят със заповед на министъра.

Глава седма.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 21. Финансовото осигуряване на дейността на ВЕЕС е за сметка на бюджета на МОСВ.

Чл. 22. (1) Членовете на основния състав на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 имат право на възнаграждение за представени писмени становища.

(2) Членовете на МЕЕС по чл. 8, ал. 3, МК и на специализирания състав по планове за управление на защитени територии, с изключение на представителите на ведомствата, имат право на възнаграждение за участие и представени писмени становища.

(3) Размерът на възнагражденията по ал. 1 се определя със заповед на министъра по предложение на основния състав на ВЕЕС в зависимост от обема и сложността на работата.

(4) Размерът на възнагражденията по ал. 2 се определя с решение на МЕЕС, МК и на специализирания състав по планове за управление на защитени територии в зависимост от обема и сложността на работата.

(5) Възнагражденията на консултанти и експерти от чужбина се определят по договор при спазване на изискванията на ал. 3.

(6) Членовете на МЕЕС по чл. 8, ал. 3 имат право на командировъчни при необходимост от запознаване на място с проблеми по изпълнението на програмите за отстраняване на екологичните щети по предложение на съвета на основание на утвърден от министъра на околната среда и водите протокол от съответното заседание.

Заключителни разпоредби

 • 1. Правилникът се издава на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и отменя Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет, приет от Колегиум на Министерството на околната среда и водите на 7.09.2004 г., изменен и допълнен с правилник, приет от Колегиум на МОСВ на 24.01.2011 г., изменен и допълнен с правилник, приет от Колегиум на МОСВ на 7.05.2012 г., изменен и допълнен с правилник, приет от Колегиум на МОСВ на 25.03.2013 г. (необнародвани).
 • 2. До издаването на заповедта по чл. 9, ал. 14 в провежданите заседания на ВЕЕС участват като членове определените до датата на влизане в сила на този правилник представители на НПО.
 • 3. Правилникът е приет от Колегиум на МОСВ на 27.01.2015 г.

 

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 6

 

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

На основание чл. 8, ал. 6 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)

………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на декларатора)

с лична карта …………  № …………………….., издадена на …………………………….

от …………………………………………………………………………..., декларирам, че:

 1. Не съм пряко заинтересуван(а) от инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
 2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно  правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
 3. Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на предмета на инвестиционното предложение/плана/програмата, обект на разглеждане от ВЕЕС.
 4. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 3 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
 5. Известно ми е, че при вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
 
 

 

...................                                                                   Декларатор: …………………………

    (дата)                                                                                                    (име и фамилия)

 

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 7

 

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

На основание чл. 8, ал. 7 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)

………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на декларатора)

с лична карта …………  № …………………….., издадена на …………………………….

от …………………………………………………………………………..., декларирам, че:

 1. Не съм пряко заинтересуван(а) от изпълнението на дейностите, утвърдени с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и бездействия.
 2. Не съм в трудово правоотношение с ВТОРАТА СТРАНА по договора за изпълнение на програмата.
 3. Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на обекти от програмата.
 4. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 2 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
 5. Известно ми е, че при вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
 
 

 

...................                                                                   Декларатор: …………………………

    (дата)                                                                                               (име и фамилия)