Категории
Превантивна дейност

Контакти

Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“

и.д. директор Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91; факс 981 43 93

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

началник отдел "ЕО и ОВОС" Боряна Баръмова

тел. (02) 940 63 13; факс 981 43 93

e-mail: bbaramova@moew.government.bg

държавен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80; факс 981 43 93

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

главен експерт Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91; факс 981 43 93

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

секретар на Междуведомствена комисия

главен експерт Мая Ганджова

тел. (02) 940 62 69; факс 981 43 93

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

старши експерт Петър Петров

тел. (02) 940 62 79; факс 981 43 93

e-mail: ppetrov@moew.government.bg