Категории
Превантивна дейност

Контакти

Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“

и. д директор Младен Граматиков

началник отдел "ЕО и ОВОС" Боряна Баръмова

тел. (02) 940 63 13

e-mail: bbaramova@moew.government.bg

държавен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

главен експерт Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

секретар на Междуведомствена комисия

главен експерт Мая Ганджова

тел. (02) 940 62 69

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

старши експерт Петър Петров

тел. (02) 940 62 79

e-mail: ppetrov@moew.government.bg