Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2015
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г., с възложител Министерство на енергетиката /01.09.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на територията на Република България (окончателен проект), с възложител Министерство на енергетиката /30.07.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. , с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /27.07.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“, участък „п.к. Кошарица – п.к. Несебър“ от км 199+048.49 до км 205+323.55, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“/03.07.2015 г./
  • Съобщение за Решение № 117/16.06.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ревизиран вариант на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", с възложител Главна дирекция "ОПОС" на Министерството на околната среда и водите /16.06.2015 г./
  • Съобщение  за Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ревизиран вариант на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г., с възложител Главна дирекция „ОПОС“ на Министерство на околната среда и водите/15.05.2015 г./
  • Съобщение за Решение № 80/16.04.2015 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-12/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - схема за масов градски релсов транспорт" за „Трети метродиаметър“ на Софийски метрополитен, с възложител Столична община /17.04.2015 г./
  • Съобщение за Решение № 67/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството /25.03.2015 г./
  • Съобщение за Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) за Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“) в землището на кв. „Крайморие“, град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас /25.03.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“) в землището на кв. „Крайморие“, град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас /05.03.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството /04.03.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на Път І-1, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /04.03.2015 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план– Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „АМ „Струма“ - Лот 2, Дупница - Благоевград от км 322+000 до км 359+483.52“ в участъците от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200 и от км 350+340 до км 359+483.52, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /22.01.2015 г./