Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2016
  • Съобщение за Решение № ЕО-19/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на на изменение на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., с възложител Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. /23.12.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-18/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29 +830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на селата Бели бряг, Рисиманово и Любеново, община Раднево, в т.ч. Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация (ПУП-ИПР) – изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ – реконструкция на автопът „с. Бели бряг – с. Рисиманово“ и ПУП-ИПР – изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ – реконструкция на автопът „с. Констатиновец – с. Любеново“ /02.12.2016 г./  • Съобщение за Решение № ЕО-17/2016 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна", с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД /01.09.2016 г./
  • Съобщение  за Решение № ЕО-16/2016 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Ценово-Свищов,   с възложител Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ценово-Свищов"  /13.06.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-15/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Луковит-Роман, с възложител Сдружение "МИГ Луковит-Роман" /30.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-14/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла, с възложител Сдружение "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла" /27.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-13/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ /27.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-12/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група Ардино-Джебел“, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“ /27.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-11/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Кирково - Златоград, с възложител Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково-2010“ /27.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-10/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група – Брезово, Братя Даскалови, с възложител Сдружение „Местна инициативна група – Брезово, Братя Даскалови“ /19.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница“, с възложител Сдружение „Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница“  /19.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група – Ябланица - Правец, с възложител Сдружение „Местна инициативна група – Ябланица - Правец“ /19.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на "Местна инициативна група - Берковица и Годеч" /16.05.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Зърнени храни - Силистра" - изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на пристанищната територия и Парцеларен план за пристанищната акватория, с възложител "Зърнени храни - Силистра" АД /26.04.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 58517.34.4, 58517.34.5 и 58527.34.7, в землището на с. Проглед, попадащи в обхвата на Общ устройствен план на курортен комплекс "Пампорово", Община Чепеларе, с възложител Росен Йорданов /26.04.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) за населено място Рилски манастир, община Рила с възложител Рилска Света Обител /21.04.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове - Парцеларни планове и изменения на подробни устройствени планове за проект "Премахване на прелезите и изграждане на подлези/надлези за железопътен участък Пловдив-Бургас", с възложител ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" /07.04.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за акваторията на Рибарско пристанище в м. „Рибарско селце“ (бивша „Ченгене скеле“), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас с възложител община Бургас /15.02.2016 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение за обработка на генерални товари, скрап и нефтопродукти „Европа“ (Бургаски корабостроителници южен кей – Л) – подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на пристанищната територия и парцеларен план (ПП) за пристанищната акватория, с възложител „УниКредит Булбанк” АД  /22.01.2016 г./