Категории
Превантивна дейност

REACH 2018

Важно за предстоящите регистранти през 2018г.

Допълнителна възможност за регистрантите през 2018г. да подават запитвания до ECHA с цел успешна регистрацияПовече информация на страницата на ECHA посветена на последния краен срок за регистрация на вещества по Регламент REACH - REACH 2018.

Европейската агенция по химикали (ECHA) организира онлайн уебинар за съдействие и насоки на регистрантите през 2018г., който е предвидено да се проведе на 8 март от 11:00до 12:00 ч. На уебинара ще бъдат представени и обсъдени темите свързани с проверката за пълнота на регистрационното досие, проверката на бизнес правилата, фактуриране и заплащане на административната такса за регистрация, исканията за поверителност на данни и решенията в помощ на регистрантите в затруднени ситуации преди срока за регистрация до 31 май 2018г.

Насоки за регистрантите през 2018 г. за действия при определени случаи на затруднения. Компаниите, които се натъкват на затруднения преди последния краен срок за регистрация на вещества по Регламент REACH, следва да информират ECHA за ситуацията преди 31 май 2018 г., с цел да получат насоки как да действат, за да регистрират навреме.

ECHA предлага помощ на регистрантите през 2018г., явяващи се малки и средни предприятия, за изготвяне на регистрационните досиета, ползвайки облачните услуги на Агенцията, без да е необходимо да инсталират IUCLID.

ПЪТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИИТЕ ПРЕЗ 2018 г.

Работите ли с химикали? Регистрирайте ги до 31-ви май 2018 г., за да останете на пазара на ЕС! До 31-ви май 2018 г. всички химикали, които произвеждате или внасяте, трябва да бъдат регистрирани в Европейската агенция по химикалите. Регистрирайте вашите веществата, за да останете на пазара на ЕС.

Може да получите съдействие от НАЦИОНАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО ПО ХИМИКАЛИ, като изпратите запитване по отношение на прилагане на разпоредбите на Регламент REACH!

Списъка с водещите регистранти на регистрирани вещества. Списъкът включва имената на онези компании-водещи регистранти, които са дали своето съгласие за пулбикуване.

НАМИРАНЕ НА ПОМОЩ  (информация на страницата на ЕСНА)

REACH 2018 ВИДЕО

РЕГИСТРАЦИЯТА - СТЪПКА ПО СТЪПКА:

  1. Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара)
  2. Намерете сърегистранти (запис на Уебинара)
  3. Организирайте се заедно със съвместните регистранти (запис на Уебинара)
  4. Оценете опасностите и рисковете (запис на Уебинара)
  5. Подгответе регистрацията като досие в IUCLID (запис на Уебинара) (Прессъобщение)
  6. Подайте регистрационното досие (Регистрация за уебинара)
  7. Редовно актуализирайте регистрацията

НОВО: Стъпка 5 - Подгответе регистрацията като досие в IUCLID


Стъпка 4: Оценете опасностите и рисковете на веществото, за да посочите безопасна употреба

Компаниите, които регистрират едно и също вещество трябва да работят съвместно, за да съберат данни и споделят информация за опасностите и рисковете на тяхното вещество, за да демонстрират безопасна употреба. Ако е необходимо да се генерират нови данни, първо следва да се разглеждат възможности за алтернативни методи вместо изпитвания върху животни.

Цялата информация трябва да се докладва в регистрационното досие и да се подаде в ЕСНА до 31 май 2018 г.

Прессъобщение

От каква информация се нуждаете?

Най-общо, необходимо е да подадете информация за физикохимичните, токсикологични и екотоксикологични свойства за вашето вещество.

Информационни изисквания: 1 - 10 т/г. І Намалени изисквания за информация І Изисквания за информация: 10 - 100 т/ г. І Адаптации на изискванията за стандартна информация

Основна информация, публикувана на интернет страницата на ЕСНА:

ВАЖНО: Няма съкратена процедура относно оценка на безопасността! Осигуряването на информацията в регистрационното досие за опасностите и рисковете на веществото, което регистрирате, е най-дългата и отнемаща време част от регистрационния процес.

Кратко ръководство: "Оценка на безопасността на химичните вещества" (на бълг. език)


ВАЖНО: Нова подкрепа за компаниите, които регистрират химикали в нисък тонаж и с нисък риск: ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII. Приложение ІІІ дава критерии за веществата, които се произвеждат или внасят в количества от 1 до 10 тона на година.

Права и задължения на икономическите оператори: производител, вносител, изключителен представител, дистрибутор, потребител на химикали и др.

Европейската агенция по химикали публикува интернет страница относно предстоящите регистрации през 2018 г. Тя има за цел да подпомага и насочва потенциалните регистранти по време на регистрационния процес, като ще се допълва с повече информация и ще се актуализира постоянно.

Обновени интернет страници на ЕСНА по отношение на регистрацията и идентифициране на веществото. Страниците са полезни за компаниите, които предстои да извършат регистрация до крайния срок през 2018 г.

Пригответе се за последния срок за регистрация на химикали (съобщение за пресата на ЕСНА)

ВНИМАНИЕ! Фалшиви водещи регистранти! Уверете се, че сте се свързали с истинския водещ регистрант на съвместното подаване! ЕСНА е получила сведения за компании, които неправомерно се представят за водещи регистранти за определени вещества. Подробна информация на страницата на ЕСНА

ВАЖНО: НЕ Е възможно подаването на индивидуални регистрационни досиета за дадено вещество, ако вече съществува регистрация за същото вещество с цел спазване на принципа "Едно вещество - една регистрация", посредством едно единствено съвместно подаване (joint registration/submission). Също така, няма да има възможност да се актуализира дадена регистрация, която е била подадена индивидуално, ако съществува друга регистрация за същото вещество в REACH-IT. Повече информация (на англ. език)

ВАЖНО: ЕСНА дава пояснения относно критерия "Едно вещество - една регистрация" (на англ. език). Вижте новия Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 на Комисията относно съвместно подаване на данни и обмена на данни в съответствие с Регламент REACH. Регламентът дефинира по-ясно какво означава "справедлив, прозрачен и недискриминационен начин" по отношение на обмена на данни.

В случай, че водите преговори относно обмена на данни за целите на вашата регистрация по REACH, разгледайте новата интернет страница на ЕСНА, даваща практически съвети за воденето на преговори за обмен на данни.

Важни факти!

Европейската агенция по химикали публикува нови интернет страници и ръководство "Безопасност на химикалите във Вашия бизнес" (въведение за МСП) с цел подпомагане и оказване на съдействие на компании, които все още не са запознати с европейското законодателство по химикали и задълженията, произтичащи от него. Интернет страниците предоставят лесно достъпна информация (стъпка по стъпка) за производители, вносители и потребители на химикали, както и за изключителни представители.

ECHA публикува препоръки към водещите регистранти в помощ на подаването на водещите досиета в рамките на установения съгласно REACH краен срок.


IT - ИНСТРУМЕНТИ

Новата версия на REACH-IT вече е пусната. Тя е по-лесна за използване и е адаптирана за IUCLID 6 формата. От този момент нататък може да подавате досиета, изготвени само с IUCLID 6! Новата версия има за цел да подпомогне МСП, регистриращи техните химикали с наближаването на крайния срок за регистрация, който е 31 май 2018 г. Инструментът предлага достъп до помощните материали, което позволява да се получи целева помощ докато се използва инструмента. Повече информация

Новата версия IUCLID 6 вече функционира и може да се използва от компаниите за изготвяне на досиета. Наръчниците и вградените инструменти също са актуализирани. Новата версия също така влючва потребителските наръчници в рамките на инструмента - просто натиснете F1 където и да е в IUCLID 6 и помощната система се отваря. Наръчниците също така са налични на интернет страницата на ЕСНА. Повече информация І IUCLID 6 І Наръчник - Функции на IUCLID 6 (на бълг. език) І Преход към новите IT инструменти - как да се подготвите

Беше публикувана новата версия на IT-инструмента Chesar 3. Тя е адаптирана към IUCLID 6 формата и обменя данни с IUCLID по-ефективно отколкото преди. Това ще помогне на компаниите да изготвят оценка и доклад за безопасност на химичното вещество по лесен и хармонизиран начин директно от данните на IUCLID. Видео

Налице е актуализирана версия на QSAR Toolbox. Новата версия включва актуализирани данни от регистрациите по REACH и други бази данни, увеличаващ възможността да се предскажат свойствата на дадено вещество въз основа на данни за подобни химикали. Този инструмент Ви позволява да оцените (еко)токсикологичните опасности на вашите химикали, посредством използването на изчислителни методологии за групиране на химикалите в категории и за попълване на пропуски (липса на данни) посредством read-across, анализ на тенденциите или (Q)SAR. Надеждните анализи от този тип могат да намалят разходите за регистрация и изпитванията с животни. Повече информация

В Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/864 на Комисията от 4 юни 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали. С него се адаптират таксите и плащанията спрямо размера на инфлацията през 2013 г. (+1.5%).


СЪБИТИЯ (семинари, уебинари, конференции)