Категории
Превантивна дейност

Контакти

Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“

и. д директор  Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91; факс 981 43 93

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

началник отдел "ЕО и ОВОС"  Боряна Баръмова

тел. (02) 940 63 13; факс 981 43 93

e-mail: bbaramova@moew.government.bg

държавен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80; факс 981 43 93

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

главен експерт Петър Драгоев

тел. (02) 940 63 91; факс 981 43 93

e-mail: pdragoev@moew.government.bg

главен експерт Мая Ганджова

секретар на ВЕЕС-основен състав

тел. (02) 940 62 69; факс 981 43 93

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

старши експерт Стоян Делчев

тел. (02) 940 62 89; факс 981 43 93

e-mail: sdelchev@moew.government.bg

старши експерт Петър Петров

тел. (02) 940 62 79; факс 981 43 93

e-mail: ppetrov@moew.government.bg

старши експерт Иванка Иванова

тел. (02) 940 62 82; факс 981 43 93

e-mail: Ivanka.ivanova@moew.government.bg

младши експерт Виктор Асенов

тел. (02) 940 67 58; факс 981 43 93

e-mail: vasenov@moew.government.bg