През следващите три дни нивата на реките ще останат без съществени изменения

21 септември 2018 | 15:36

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките  са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -8 см до +30 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн:  речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са с до -2 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките през денонощието са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -19 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -26 см до +31 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от -141 см до +142 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 22, 23 и 24 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три  дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества на 22, 23 и 24 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 септември  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите  три дни  речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 и 22 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.09.2018 г. е 4 440,8 млн. м3 и представлява 68,4% от сумата на общите им обеми, което e 0,2% по-малко в сравнение с 20.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 81,9% от общия им обем;
  • напояване –55,7% от общия им обем;
  • енергетика – 75,7% от общия им обем.

 Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 345,804 млн. м3, което е 69,6% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 255,205 млн. м3, което е 65,8% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 108,264 млн. м3, което 69,1 % от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 41,041 млн. м3, което е 28,9% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 188,236 млн. м3, което е 47,1% от общия му обем.