През следващите три дни речните нива ще се понижават

23 юни 2017 | 17:00

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. При отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския басейн в резултат на валежи са регистрирани краткотрайни незначителни повишения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения от -23 до +24 см във водосборите на реките Огоста, Тунджа и Марица в Дунавския и Източнобеломорския басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -40 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +24 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 27 юни се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата във водосборите на р. Искър и на разположените на запад от нея реки.  Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 24, 25 и 26 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 24, 25 и 26 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 27 юни са възможни повишения във водосборите на родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 26 и 27 юни в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките Доспат и  Струма, както и по пиринските притоци на Места. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 24 юни 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.06.2017 г. е 4 640,2 млн. м3 и представлява 71,5% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  •    питейно-битово водоснабдяване – 88,5% от общия им обем;
  •    напояване – 57,2% от общия им обем;
  •    енергетика – 79,1% от общия им обем.