Продължава понижението на речните нива

12 май 2017 | 16:43

По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие в Дунавския басейн са регистрирани по-значителни понижения на водните нива (с до -56 см) във водосборите на реките Осъм,  Янтра и Русенски Лом. В останалата част от страната речните нива са се задържали без съществени изменения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води, а около праговете за средни са водните количества в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

                Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -56 см до +18 см;

                Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -14 см;

                Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см;

                Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре  нивата в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 13 и на 15 май са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните течения на реките Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните  количества на 13, 14 и 15 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижат незначително и постепенно. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На 13, 14 и 15 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата в басейна на река Янтра ще продължат да се понижават. На 14 и 15 май вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 май  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни.  На 15 и 16 май в резултат на валежи са възможни незначителни повишения във водосбора на река Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: От днес нивата в басейна ще се понижават като тенденцията ще се запази и през следващите 3 дни. В резултат на валежи във вечерните часове на 13 май и в сутрешните часове на 15 май  са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива.  На 14 май  във водосборите на южночерноморските реки, а на 15 май в горните течения на реките Голяма и Луда Камчия са възможни незначителни повишения на  нивата.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: От днес  и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват незначителни краткотрайни повишения в средното течение на р. Тунджа , след яз. Жребчево и в горното течение  на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

 На 13 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.05.2017 г. е 4 384,8 млн. м3 и представлява 67,6% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 84,0% от общия им обем;
  • напояване – 56,5% от общия им обем;
  • енергетика – 72,3% от общия им обем.