Продължава повишаването на речните нива

11 юни 2019 | 16:01

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили, в резултат на валежи. По-значителни повишения са отчетени във водосбора на р. Янтра: на р. Джулюница при с. Джулюница (с до +118 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-съществено колебание на водното ниво на р. Огоста при с. Бутан (от -6 см до +19 см), на р. Искър при гр. Роман (от -34 см до +34 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +24 см, за водосбора на р. Вит от -9 см до +24 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +23 см; за водосбора на р. Янтра от -19 см до +29 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +25 см. Водните количества при по-голямата измервателните пунктове на реките в басейна са над праговете за средни води и около праговете за високи води. С водни количества под праговете за средни води са водосборите на реките Огоста и Искър, както и р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Янтра при гр. Габрово и р. Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи по-значително повишения е отчетено на р. Луда Камчия при с. Бероново (+29 см). Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-84/+84 см) и горното течение на р. Марица (от -82 до +83 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +1 см, а във водосбора на р. Струма са от -11 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.06), в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива в басейна. По-съществено ще се повишат речните нива в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Янтра и Русенски Лом. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане, до 13.06 ще има повишения в долните течения на р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (11.06), в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в горните течения на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане до 13.06 ще има повишение в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (11.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения във водосборите на: реките над яз. Панчарево, р. Малък Искър и р. Златна Панега. През следващите три дни, в резултат на оттичане, ще има незначителни повишения в средното и долното течение на основната река, като вследствие на оттичане до 14.06 ще има повишение в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи от следбоедните часове днес (11.06) до сутрешните часове на 12.06 ще има краткотрайни повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат те в планинските части от водосбора (по основната река и в притока ѝ р. Росица). От 12.06 нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане до 13.06 ще има повишение в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (11.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Днес (11.06) ще има краткотрайни повишениия на речните нива във водоосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (11.06), вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на р. Провадийска, р. Камчия, Севернобъргаските реки, р. Русокастренска и р. Средецка. През следващите три дни водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (11 и 12.06) речните нива в басейна ще се повишават в резултат на валежи. По-съществени повишения ще има: днес в горното течение на р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ над яз. Жребчево, в горното и средното течение на р. Марица и в горното течение на р. Арда; утре в Рило-Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. На 13 и 14.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки в басейна (р. Тунджа, р. Марица и р. Арда). Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (11 и 12.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Места и на р. Струма. На 13 и 14.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.06.2019 г. е 4 485,0 млн. м3 и представлява 69,1 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обемите на 10.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,9% от общия им обем;
  • напояване – 54,9% от общия им обем;
  • енергетика – 77,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 354,281 млн. м3, което е 71,25% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 285,035 млн. м3, което е 73,51% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ 124,292 млн. м3, което е 79,32% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 105,984 млн. м3, което е 74,52 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 199,640 млн. м3, което е 49,91% от общия му обем.