Продължава повишаването на речните нива вследствие на валежите

04 октомври 2019 | 14:08

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. По-значителни повишения са регистрирани във водосбора на р. Искър - по основната река при гр. Нови Искър +48 см и на р. Малък Искър при гр. Етрополе с +27 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното и долно течение на р. Искър (от -24 см до +24 см). Отчетените колебания на речните нива за останалата част от басейна са: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +5 см; в останалата част от водосбора на р. Искър от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +21 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като р. Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча при м. Забрал (от -94 см до +95 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Арда: от -10 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (04 и 05.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните и вечерни часове днес и сутрешните часове утре (05.10) във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения до 06.10 в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 • В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 04.10 в горната част от водосбора на р. Осъм (в района на гр. Троян), в части от водосбора на р. Янтра (притока ѝ р. Видима и р. Крапец) и във водосборите на добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 04.10, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора. На 05.10 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане, повишения са възможни само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (04.10) ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. В следващите три дни речните нива ще са без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (04 и 05.10) в следствие на валежи ще има повишения на речните ннива в целия водосбор. По-значителни повишения се очакват днес (04.10) във вечерните часове в планинските части от водосбора и притока ѝ река Росица. На 06 и 07.10 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 05, 06, 07, 08 и 09.10.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и утре (04 и 05.10), вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора.През следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.10) през деня речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове днес (04.10), в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията през нощта на 04 срещу 05.10 и в сутрешните часове на 05.10 във водосборите на Северночерноморските реки (във водосборите на реките Батова, Провадийска, Камчия - в района на градовете Нови пазар, Шумен, Провадия и Варна) и във водосборите на Севернобургаските реки (в района на гр. Бургас) и реките Айтоска, Чукарска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска и Маринка. От следобедните часове на 05.10 ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане до 06.10 ще има повишения на нивата в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • В обедните и следобедните часове на 04.10 във водосборите на добруджанските реки, в горната и средната част от водосбора на р. Камчия (в района на гр. Шумен и гр. Върбица)

Във вечерните часове на 04.10 във водосборите на добруджанските реки, във водосборите на реките в района на гр. Варна (р. Батовска, р. Двойница и р. Хаджидере) и в долната част от водосбора на р. Камчия, във водосборите на реките от района на град Бургас – р. Айтоска, р. Русокастренска и р. Средецка.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (04 и 05.10), в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни ще бъдат те във вечерни часове на 04.10 и през нощта срещу 05.10 в средно и долно течение на река Тунджа и притока ѝ р. Мочурица и в горните (над гр. Пловдив) и долните (под гр. Харманли) части от водосбора на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ Черна река, р. Върбица и р. Крумовица), и водосбора р. Бяла). От 05.10 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като вследствие на оттичане до 07.10 ще има повишения в средните и долни течения на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • В обедните и следобедните часове на 04.10 - в горните части на водосбора на р. Марица (притока ѝ р. Яденица), в долните части на водосбора на р. Марица (в района на гр. Свиленград),
 • Във вечерните часове на 04.10 в средните и долните части на водосбора на р. Тунджа в районите на гр. Сливен, гр. Карнобат, гр. Елхово и гр. Тополовград;

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (04.10), в резултат на валежи и оттичане, ще има незначителни повишения на водните нива в басейна. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения като в резултат на оттичане до 05.10 ще има повишения в долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 5 октомври 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 4.10.2019 г. е 3 681.9 представлява 56.7% от сумата на общите им обеми и е с 0.1% по-малко от обемите на 3.10.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 70.3% от общия им обем;
 • напояване – 41.3% от общия им обем;
 • енергетика – 65.9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 348.527 млн. м3, което е 70.09% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 215.281 млн. м3, което е 55.52% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 74.927 млн. м3, което е 47.81% от общия му обем;

 1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,512 млн. м3, което е 22.16% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 144.325 млн. м3, което е 36.08% от общия му обем.