Категории
Министерство

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ползването на повърхностните води

На основание § 62, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) е разработен проект за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностните води, с който се осигурява съответствие на наредбата с разпоредбите на Закона за водите.

С наредбата се определят редът и условията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане проводимостта на речното легло като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите. С проекта на ПМС са уредени и изискванията, отнасящи се до ползването на р. Дунав с цел изземване на наносни отложения, както и установяване на възможните методи за отчитане и определяне на количеството на иззетия материал.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: Vsdimitrova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 01.08.2016 г.

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностните води може да се види тук.

Проект на Доклад на  министъра на околната среда и водите до Министерски съвет може да видите тук.