Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за нормите за водопотребление

Настоящият проект цели опазване на количеството на водите, ефективното им използване и адекватен принос на водоползвателите към разходите за околна среда и ресурсните разходи. Нормите за водопотребление ще се прилагат при определяне на разрешените и оптималните водни количества в процеса на издаването на разрешителните за водовземане и изчисляване на годишните такси за водовземане по реда и начина, определен в Тарифата по чл. 194, ал. 6 от Закона за водите, за напояване на земеделски култури и при самостоятелно водоснабдяване на туристически обекти, с изключение на случаите за водовземане от минерални води.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес:

bgeorgieva@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 1 ноември 2016 г.

Пълният текст на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за нормите за водопотребление може да видите тук.

Пълният текст на проекта на проекта на Наредбата за нормите за водопотребление може да видите тук.

Проект на Доклад на  министъра на околната среда и водите до Министерски съвет може да видите тук.

Тук публикуваме (20 декември 2016 г.) Справка за отразяване на становищата, постъпили при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА на Портала за Обществени консултации на МС и на интернет страницата на МОСВ на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за нормите за водопотребление.