Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

На 15-ти октомври 2016г. по време на 28-та среща на страните по Монреалския протокол (Кигали, Руанда), бе прието решение XXVIII/1 за изменение на Монреалския протокол (изменението от Кигали).
С изменението от Кигали се въвеждат мерки за поетапното намаляване на производството и употребата на някои флуоровъглеводороди (HFC) с цел да се ограничи въздействието на тези вещества по отношение на изменението на климата. Посочените парникови газове, които не разрушават озоновия слой, са въведени основно с цел да бъдат заменени озоноразрушаващите вещества, като тяхното постепенно премахване е предвидено в Монреалския протокол.
Компетентен орган по прилагането на Монреалския протокол, включително на изменението от Кигали, е министърът на околната среда и водите.
Ратифицирането на изменението от Кигали на Монреалския протокол няма да доведе до промени в националното законодателство, с които да бъдат засегнати предприятията (производители, вносители, сервизни фирми и техници, както и оператори).
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на d.stoyanova@moew.government.bg и yakimova@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 03.12.2017г.

Проектът на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, проект на Закон за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, мотиви към проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой и проект на доклад от министъра на околната среда и водите до Министерски съвет могат да се видят по-долу като прикачени файлове.

Документи