Категории
Министерство

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за ратифициране на изменение на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон

Конвенцията на ООН от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния е основната международноправна рамка, регламентираща сътрудничеството и мерките за ограничаване и постепенно намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха и неблагоприятните му последствия за човешкото здраве и околната среда, с акцент върху трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.
Към днешна дата действието на Конвенцията е разширено с осем протокола, в т.ч. и Гьотеборгския протокол. Този протокол, включително настоящото му изменение, обхваща множество замърсители и е насочен към предотвратяване или минимизиране на превишенията на критичните натоварвания от подкиселяване и биогенен азот и критичните нива на озон за човешкото здраве и растителността. За тази цел в него са определени национални емисионни тавани, които всяка от страните трябва да спазва от 2020г. и след това, за следните пет замърсителя: сяра (главно серен диоксид), азотни оксиди, амоняк, летливи органични съединения различни от метана и фини прахови частици (с диаметър до 2.5 µm). С цел да се улесни спазването на националните емисионни тавани, в приложенията към Гьотеборгския протокол се установяват пределно допустими стойности за контролиране на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.
Ратифицирането на Гьотеборгския протокол от Република България ще бъде не само акт на изпълнение на общата външна политика на ЕС в тази област, но и допълнителен инструмент за осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на вредните емисии в атмосферния въздух.
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на yakimova@moew.government.bg и livanova@moew.government.bg .

Крайната дата за получаване на становища по проекта е 03.12.2017г.
Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за ратифициране на изменение на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол), проект на Закон за ратифициране на Изменение на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол), Изменение на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол), мотиви към проект на Закон за ратифициране на Изменение на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) и проект на доклад от министъра на околната среда и водите до Министерския съвет могат да се видят по-долу като прикачени файлове.

Документи