Прогнозата е за понижение на речните нива

16 февруари 2017 | 16:53
10000По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение в Дунавския и Черноморския басейни. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 15 см Черноморски басейн: колебания от - 8 см до + 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 6 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 10 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни речните нива в по-голямата част ще се повишават, вследствие на снеготопене. На 19 февруари в следствие на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене по-значително ще се повишат водните нива в средните и долни части от водосборите на реките в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни в резултат на снеготопене ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. На 17 и 18 февруари по-значително ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 19 по-значително ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река, вследствие на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 февруари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни след 17 февруари в долните части на водосбора, следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 19 февруари в резултат на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене ще се повишат речните нива във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се повишават незначително, вследствие на снеготопене. На 19 февруари по-значителни повишения на речните нива ще има в резултат на снеготопене и валежи от дъжд ще има в притоците от горното и средно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение ная НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 19 февруари незначителни повишения, в резултат на валежи от дъжд и снеготопене, са възможни в горното и средно течение на р. Струма и във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 17 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16. 02. 2017 г. е 3 635,9 млн. м3 и представлява 56% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,3% от общия им обем
  • напояване – 47,8% от общия им обем
  • енергетика – 58,5% от общия им обем