Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

29 март 2017 | 15:06

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: главен експерт – 1бр.

в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Мартин Ангелов Ганюшкин Радостина Кънчева Радева Стефан Сергеев Пейков Владимир Георгиев Вучев Радослав Георгиев Георгиев Михаил Велинов Василев Веселин Ангелов Пеев

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.04.2017 г. от 10.30 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ № 22, зала № 103 за провеждане на практически изпит.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия               Основание за недопускане

 

Димитър Георгиев Ланков - Липсват документи, удостоверяващи 4 години професионален опит в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите и/или присъден трети младши ранг. Върбан Костов Цеков - Липсват документи, удостоверяващи 4 години професионален опит в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите и/или присъден трети младши ранг. Мая Василева Александрова-Бакалова - Липсват документи, удостоверяващи 4 години професионален опит в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите и/или присъден трети младши ранг.

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Препоръчителна литература за подготовка за практическия изпит:

Закон за управление на отпадъците(обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г. Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.) Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.) Регламент на съвета(EО) No 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаване на фонд за сближаване

-          Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 97 от 8.12.2009 г., в сила от 8.12.2009 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 6 от 20.01.2012 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г.)