Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

05 април 2017 | 15:10

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата“

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Димитър Симеонов Димитров Тодор Сашов Каракиев

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.04.2017 г. /Четвъртък/ от 10.30 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.„Кн. Мария Луиза“ № 22, зала Партер за провеждане на практически изпит по английски език.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

б) Не се допуска до конкурс следния кандидат:

Ивайла Людмилова Климентова – основание за недопускане: Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 2 години професионален опит в областта на опазване на биологичното разнообразие.