Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

07 април 2017 | 17:35

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите

1.Михаил Велинов Василев

2.Силвина Живкова Бакърджиева

3. Антон Йорданов Сотиров

4.Джулиета Викторова Никова

5.Гергана Георгиева Тонева

6.Евгения Цветанова Борисова

7.Евгения Стефанова Таушанова

8.Маргарита Емилова Стойкова

9.Златина Стоянова Сидерова

10.Ивелина Николова Халачева

11.Юлия Иванова Караиванова

12.Мариана Милчева Асенова

13.Диана Богомилова Николова

14.Илия Костадинов Цветков

15.Мартина Стоянова Динева

16.Цветана Стоилова Василева

17.Борислав Бориславов Манасиев

Посочените кандидати трябва да се явят на 18.04.2017 г. (вторник) от 10.30 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. „Кн. Мария Луиза” № 22 за провеждане на тест в областта на дейност на отдел „Международни програми и проекти“.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

Рамково споразумение между правителството на Р България и Швейцарския федерален съвет относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в разширения ЕС

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=586D0FEDDF9A9256461B305C48BCD8A4?idMat=40957

Регламент за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) – Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1293

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите: Основание за недопускане:

1.Силвия Емилова Раловска- Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 4 години професионален опит.

2.Владислав Василев Хасъмски- Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 4 години професионален опит.

3.Никола Димитров Сталев- Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 4 години професионален опит.

4.Цветелина Свиленова Маринова- Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 4 години професионален опит.

5.Павлина Димитрова Араджиева- Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 4 години професионален опит.