Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

04 май 2017 | 10:03

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Оценка на проекти и договаряне“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

отдел „ОПД“

1.Михаил Велинов Велинов 2.Джулиета Викторова Никова 3.Турхан Айдън Апдула 4.Мадлен Ананиева Георгиева 5.Милена Григорова Тренин 6.Бистра Веселинова Матракчиева 7.Мадлена Радкова Радославова 8.Ивайло Крумов Петров 9.София Димитрова Янкулова 10.Николай Миланов Миланов 11.Валентина Вичева Георгиева 12.Марта Симеонова Симидчийска 13.Борислав Младенов Чаушев 14.Елица Димитрова Варадарова-Тошева 15.Ирена Венциславова Пехливанова 16.Мими Петрова Ковачева 17.Андриана Делчева Славова 18.Георги Евтимов Георгиев 19.Петя Атанасова  Сярова 20.Силвия Йорданова Ангелова 21.Колю Стефанов Колев 22.Десислава Петрова Христова 23.Мирослав Тодоров Стайков 24.Валентина Стефанова Янкова 25.Любомир  Андонов Савов 26.Калина Николова Шопова 27.Йорданка Михайлова Мелниклийска 28.Мариян Лъчезаров Стоянов 29.Мартин Данчов Ангелов 30.Диана Кремчева Николова-Йорданова 31.Владислав Василев Хасъмски 32.Иванка Костадинова Максимова 33.Бистра Петкова Герова 34.Мирослава Гергинова Георгиева 35.Цонка Георгиева Христова 36.Ганка Георгиева Дечева 37.Владислав Валентинов Сарнацки 38.Евгения Цветанова Борисова 39.Весела Асенова Стойкова

Посочените кандидати трябва да се явят на  12.05.2017 г.  от 10.00 часа  от  № 1 до № 19 вкл. и  от 11.30 часа от № 20 до № 39 вкл. в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул.„Уилям Гладстон“ 67 за провеждане на  тест. Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност. Информационни източници, които могат да бъдат ползвани при подготовка за теста и интервюто: Старши експерт в отдел „Оценка на проекти и договаряе“ 1)http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/sporazumenie-za-partnyoorstvo -  Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските Структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.; 2)http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; 3)Регламент (ЕС) No 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година; 4)Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ); 5)Закон за държавния служител; 6)Закон за държавните помощи; 7)ПМС № 162 от 05.07.2016 г. - За определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 8)ПМС № 189 от 28.07.2016 г. - За определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.) 9)ПМС № 161 от 04.07.2016 г. - За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г. 10)http://www.moew.government.bg/?show=14 - Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите; 11)Наредба №4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.