Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

04 май 2017 | 10:08

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/

в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,

 ГД ОПОС

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Евгения Цветанова Борисова Валентина Стефанова Янкова Владислав Валентинов Сарнацки Бистра Петкова Герова Георги Робертов Илиев Владислав Василев Хасъмски Любомир Серафимов Илчев Десислава Петрова Христова Любомир Андонов Савов Ивайло Крумов Петров Валентина Вичева Георгиева Елица Димитрова Вардарова-Тошева Марина Светославова Билчева Галина Георгиева Иванова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.05.2017 г. /понеделник/ от 12.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул.“Уйлям Гладстон“ № 67, зала „Партер“.

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

 

Информационни източници, които могат да бъдат ползвани при подготовка за теста и интервюто:

 

Старши експерт по заместване в отдел „Програмиране и планиране“

http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/sporazumenie-za-partnyoorstvo- Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските Структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.; http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1 - Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006; Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ); Закон за държавния служител; Закон за държавните помощи; ПМС № 162 от 05.07.2016 г. - За определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. ПМС № 189 от 28.07.2016 г. - За определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.) ПМС № 161 от 04.07.2016 г. - За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г. http://www.moew.government.bg/?show=14 - Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите; Наредба №4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове