Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

04 май 2017 | 15:54

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите

За длъжността държавен експерт:

1.      Силвия Петкова Радева

2.      Теменужка Петрова Попова

3.      Весела Асенова Стойкова

4.      Атанас Ангелов Танев

5.      Десислава Петрова Христова

6.      Димитър Стойчев Димитров

7.      Дора Огнянова Христова-Костадинова

За длъжността старши експерт:

1.    Десислава Петрова Христова

2.    Весела Асенова Стойкова

Посочените кандидати трябва да се явят на 12.05.2017 г. (Петък) от 15.00 ч. в сградата на   Министерство на околната среда и водите на ул. „Уилям Гладстон” № 67 за провеждане на тест.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП); Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ); Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС 57 от 28.03.2017 г.; Регламент (ЕС) No 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година; Закон за държавния служител; Закон за администрацията.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите: Основание за недопускане:

За длъжността – държавен експерт:  

1.  Калин Тодоров Георгиев Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 5 г. професионален опит.

2.   Елена Николова Петрова Не е представено копие на удостоверение за юридическа правоспособност.

За длъжността - старши експерт:  

1.    Елена Николова Петрова Не е представено копие на удостоверение за юридическа правоспособност.

2.    Любомир Андонов Савов Не отговоря на изискването за висше образование по специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност.

3.   Владислав Василев Хасъмски Не отговоря на изискването за висше образование по специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност.