Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

07 август 2017 | 11:43

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:

държавен експерт – служител по сигурността на информацията

в Министерство на околната среда и водите

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите

1. Ориета Груева Тумангелова

2. Пламена Алексиева Парашкевова-Иванова

3. Пламен Христов Стоянов

4. Кирил Георгиев Атанасов

5. Пенчо Иванов Куюмджиев

6. Вера Стоянова Велева

7. Павел Стоянов Пандов

8. Захарин Евлогиев Пенов

9. Стефан Димитров Цветков

10. Константин Георгиев Георгиев

11. Иван Тодоров Колев

12. Лазар Георгиев Пенев

13. Ивайло Константинов Константинов

14. Томо Хинков Томов

15. Тодор Василев Вълков

Посочените кандидати трябва да се явят на 15.08.2017 г. (Вторник) от 10.30 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, зала „103“ за провеждане на тест.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за защита на класифицираната информация; Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати до тест кандидати.