Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

07 август 2017 | 11:48

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в  дирекция  „Човешки ресурси, информационно обслужване,  връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Дирекция „ЧРИОВОП“, отдел „ВОП“ Главен експерт 1. Мариана Милчева Асенова 2.Ваня Петрова Кюрчева 3.Маргарита Николаева Василева 4.Мадлен Ананиева Георгиева 5.Радослава Вълкова Недева 6.Павлина Димитрова Араджиева 7.Радина Христова Христова 8.Събина Вълова Краева 9.Ася Димитрова Мандаджиева-Кормушева 10.Гергана Диянова Димова 11.Владислава Валентинова Вълкова 12.Венета Златанова Начева-Разбойникова 13.Ренета Маринова Иванова 14.Йордан Александров Лазов 15.Мая Сашева Георгиева 16.Димитрина Иванова Иванова 17.Антонина Зиновиева Илиева 18.Соня Христова Стаменова 19.Дарина Стоянова Данаилова Посочените кандидати трябва да се явят на  16.08.2017 г.  (сряда) от 11.30 часа  в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.„Кн.Мария Луиза“ 22 за провеждане на тест.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност. Препоръчителна литература за подготовка за теста: От сайта на МОСВ – национално и европейско законодателство, устройство на институцията, изнесени структури, работа на пресцентъра и пр. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.,ДВ бр. 12/03.02.2017 г.) Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 58 от 26.07.2016 г.) Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г.) Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г.) Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Закон за чистотата на атмосферния въздух www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17563 Закон за водите http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=16390 Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.) Закон за управление на отпадъците (изм. и доп., ДВ, бр. 105/30. 12. 2016 г.) Закон за ограничаване изменението на климата (изм. ДВ. бр.56 от 24 юли 2015 г.) Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), (ДВ, изм. и доп., бр.12/03. 02. 2017 г.)

 б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Дирекция „ЧРИОВОП“, отдел „ВОП“ Главен експерт 1.Ради Кирилов Мишайков- Професионалният опит не отговаря на изискванията за 4 години 2.Лилия Валериева Ангелова- Не са представени документи за 4 години професионален опит