Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

30 август 2017 | 15:48

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.;

главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр.

в административно звено: дирекция „Вътрешен одит“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

а/ за длъжност -  държавен вътрешен одитор:

 

Атанас Николаев Манолов

Надя Георгиева Триова

Иван Любенов Ацев

Димитър Атанасов Ганев

Ваня Желязкова Гюрова

Таня Николова Топалова

Росица Павлова Петрова

Минка Атанасова Гичева-Ганева

Любомир Йорданов Димитров

Светозар Спасов Карафезов

Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева

Евгени Кирилов Божилов

Светлана Богданова Маринова

 

б/ за длъжност - главен вътрешен одитор:

 

Надя Георгиева Триова Иван Любенов Ацев Димитър Атанасов Ганев Ваня Желязкова Гюрова Добромир Кирилов Луканов Росица Павлова Петрова Минка Атанасова Гичева-Ганева Светозар Спасов Карафезов Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева Александра Борисова Добрева Радослав Кирилов Черийски Евгени Кирилов Божилов

 

в/ за длъжност - вътрешен одитор:

 

Росица Павлова Петрова

Минка Атанасова Гичева-Ганева

Александра Борисова Добрева

Евгени Кирилов Божилов

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.09.2017 г. /сряда/

 в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ № 22, както следва:

За длъжност: вътрешен одитор от 11.00 часа За длъжности: държавен вътрешен одитор и главен вътрешен одитор от 13.00 часа

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Препоръчителни материали за подготовка за теста:

 I. Източници в областта на вътрешния одит и финансовото управление и контрол в публичния сектор

 

Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит. Наръчник за вътрешен одит. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за предоставяне на   информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Етичен кодекс на вътрешните одитори. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор. Указания за осъществяване на предварителен контрол. Насоки за въвеждане на управление на риска в организациите от публичния сектор.

II. Други източници

 

Закон за публичните финанси. Закон за администрацията. Закон за държавния служител. Закон за счетоводството. Закон за обществените поръчки. Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите.