Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

13 ноември 2017 | 16:01

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: системен администратор ІV степен

в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“, отдел „Информационно обслужване“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

  1. Павел Стоянов Пандов
  2. Калоян Любомиров Малинов
  3. Борис Стефчов Йорданов
  4. Олег Олегов Манев
  5. Мария-Магдалина Стоянова Динчева
  6. Николай Валентинов Габърски
  7. Невелина Мариусова Велева
  8. Костадин Тодоров Петков

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

 

Препоръчителни материали за подготовка за теста:

 

  1. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите; 2. Закон за електронното управление и поднормативната уредба към него; 3. Закон за защита на класифицираната информация, поднормативната уредба към него и Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация; 4. Закон за държавния служител; 5. Закон за администрацията.