Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

15 ноември 2017 | 11:27

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“

в административно звено: дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Маргарита Красимирова Милушева
 2. Борислав Здравков Борисов
 3. Веселина Христова Баева
 4. Пламен Стефанов Евтимов
 5. Искрен Страхилов Славчев
 6. Димитър Станимиров Димитров
 7. Лъчезар Спасов Спасов
 8. Галина Симеонова Симеонова

 

 

           Посочените кандидати трябва да се явят на тест  на 28.11.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

 

Препоръчителни материали за подготовка за теста:

 

 1. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите.
 2. Кодекс на труда.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Закон за администрацията.
 5. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
 6. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.
 7. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
 8. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 9. Закон за държавната собственост.
 10. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.
 11. Закон за устройство на територията.
 12. Закон за обществените поръчки.