Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

15 декември 2017 | 17:04

за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността: младши експерт в отдел „Прилагане на европейска политика по изменение на климата“ – 1бр.
в административно звено: дирекция „Политика по изменение на климата“

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
-  декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката);
-  докумeнт за допълнителна квалификация, ако има такава;
-  документ доказващ владеенето на английски език;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
       Минимални изисквания:
               - Висше образование – минимална степен бакалавър. Технически и инженерни специалности, в т. ч.  специалности „Топлоенергетика”, „Енергопреобразуващи технологии“, „Енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“, „Инженерна екология“, „Екология“, „Химични технологии“ и „Металургия“;
                 
 Специфични изисквания:
- Свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в работни срещи и дискусии;
- Компютърна грамотност - MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения.

Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1 Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2 Основание за недопускане
Катерина Георгиева Миндова да не Не отговаря на изискваното образование
Екатерина Тодорова Марчева да не Не отговаря на изискваното образование
Виктория Емилова Николова да не Не отговаря на изискваното образование
Христина Пенчева Вутева не не Не е представена диплома за завършено образование
Джулиeта Викторова Никова да да 
Здравка Стефанова Петрова да да 
Кремена Вихренова Колева да да 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Джулиета Викторова Никова
2. Здравка Стефанова Петрова
3. Кремена Вихренова Колева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест  на 09.01.2018 г. в 10ч
 в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ № 22.


Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност.

Препоръчителни материали за подготовка за теста (налични на страницата на МОСВ, раздел „Климат“):
-  Закон за ограничаване изменението на климата
- Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 г.
- Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата (РКООНИК)
- Протокола от Киото