Речните нива - без съществени изменения

08 август 2018 | 15:35

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през денонощието речните нива се понижили. По-значителни изменения в следствие на валежи са регистрирани в поречието на р. Русенски Лом (от -58 см до +61 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -14 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -6 см до  +4см.  По-голямата част от реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн:  нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения.  В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица (-60 см до +56 см) и притока ѝ р. Въча (-80 см до +79 см). Регистрираните изменения на водните нива са от -22 см до +16 см. Водните количества на реките в по-голямата част  са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нива на реките през денонощието са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -10 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни краткотрайни повишения на нивата в резултат на валежи ще има днес в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Водните на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 август  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на  9, 10 и 11 август  водните  количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на  9, 10, 11 и 12 август ще бъде над средно многогодишната стойност.  Днес  и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива  ще са без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има днес и утре в следобедните часове  във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества на реките  ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения.  В резултат на валежи  днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските притоци на реките Тунджа и  Марица и в долното течение на  Арда. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че речните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че

водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките  ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според  прогнозата на НИМХ –БАН за 8 и 9 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.08.2018 г. е 5139.50 млн. м3 и представлява 79.2 % от общите им обеми, което e 0.3% по-малко в сравнение с вторник 07.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88.7 % от общия им обем;
  • напояване – 63.3 % от общия им обем;
  • енергетика – 89.7 % от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 464.702 млн. м3, което е 93.46% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 357.178 млн. м3, което е 92.11% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 123.404 млн. м3, което 78.75% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 77.555 млн. м3, което е 54.53% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 224.840 млн. м3, което е 56.21 % от общия му обем.