Речните нива – без съществени изменения

03 септември 2018 | 16:08

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови водни количества от оперативните конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -34 см до +33 см; за водосбора на р. Вит от  -7 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до + 8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са до +1 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през изминалото денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +24 см; за водосбора  на р. Арда от -15 см до +16 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча с от -94 см  с до +95 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са за водосбора на р. Струма -  от  -6 см до +5 см и за водосбора на р. Места от -33 см до +29 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. Срещу 4 септември в резултат на валежи повишения ще има във водосборите западно от р. Вит. В следобедните часове на 4 септември в резултат на валежи краткотрайни повишения ще има в планинските части от водосборите на: р. Искър (във водосбора над яз. Панчарево), р. Вит, р. Осъм и р. Янтра (в планинските части на водосбора на р. Росица, над яз. Ал. Стамболийски). На 5 септември в резултат на валежи ще има по съществени повишения на нивата във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 6 септември  речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта срещу 4 септември - в планинските части от водосбора на р. Искър в района на гр. София и в средното течение на реката (р. Бебреш, .р Малък Искър и р. Златна Панега) , а  в следобедните и вечерни часове на 4 септември в планинските части от водосбора на р. Огоста.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 4, 5 и 6 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 4 и 5 септември ще има краткотрайни повишения на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 5 септември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива по основната река над Велико Търново и в притока ѝ р. Росица. На 6 септември нивата на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Възможно е краткотрайно повишение на нивото на р. Черни Лом в следобедните часове на 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи ще има на 5 септември във водосборите на южночерноморските реки и в горните течения на реките Провадийска и Камчия.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения на 3 септември във водосбора на р. Лисово дере.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 4 септември , в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Рилските и Родопските притоци на р. Марица. На 5 септември повишения на речните нива ще има в целия басейн. По съществени ще са в планинските части от водосборите и в долното течение на р. Арда. На 6 септември нивата на реките ще се понижават.

В следобедните и вечерни часове на 4 септември в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосбора на р. Марица (р. Стара Костенецка, р. Крива);във водосбора на р. Арда (по основното течение на р. Арда м/у яз. Кърджали и яз. Студен Кладенец),  в сутрешните и обедните часове на 5 септември във водосбора на р.Марица (р.Банска и р. Харманлийска);

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: През нощта срещу 4 септември повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на р. Струма. На  4 септември водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 5 септември повишения на речните нива ще има в Рилските и Пиринските притоци на реките Струма и Места. На 6 септември речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи на 5 септември в сутрешните и обедните часове са възможни поройни наводнения във водосборите на реките Пиринска Бистрица и Туфча (приток на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 3 и 4 септември опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.09.2018 г. е 4 685,3 млн. м3 и представлява 72.2% от сумата на общите им обеми, което e 1 % по-малко в сравнение с 31.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 84.9% от общия им обем;
  • напояване – 58.8 % от общия им обем;
  • енергетика – 80.2 % от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ 375.231 млн. м3, което е 75.46 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 280.288 млн. м3, което е 72.28 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ 114.256 млн. м3, което 72.91 % от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 53.279 млн. м3, което е 37.46 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 202.395 млн. м3, което е 50.60 % от общия му обем.