Речните нива - без съществени изменения

27 септември 2018 | 17:16

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие водните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -3 см до +4 см. Водните количества в реките  са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +16 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица - около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -7 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 29 септември ще започнат повишения на речните нива , които ще бъдат главно във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки, а на 30 септември в целия басейн. По-значителни повишения се очакват във следобедните и вечерни часове на 30 септември във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 30 септември са възможни краткотрайни повишения, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29 и 30 септември и на 1 октомври ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 29 септември и през следващите 2 дни ще има значителни повишения на речните нива в басейна. На 30 септември и на 1октомври водното количество във водосбора ще бъде около прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре, речните нива ще останат без съществени изменения. На 29 и 30 септември, вследствие на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в басейна. На 29 септември ще има повишения на реките от целия басейн, а на 30 септември - главно Южночерноморските реки. Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на интензивни валежи, от следобедните часове на 30 септември и през нощта срещу 1 октомври  ще има значителни повишения на речните нива и вероятност за наводнения в района на гр. Бургас.

Източнобеломорски басейн: днес и утре и през следващите два дни нивата на реките в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 29 септември и на 30 октомври в резултат на валежи, повишения на водните нива ще има в притоците на р. Марица от средното и долно течение и във водосбора на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: през нощта на 28 с/у 29 септември и в сутрешните часове на 29 септември - във водосборите на р. Марица (долното течение след Димитровград); във водосбора на р. Арда (долното течение на реката  под яз. „Студен Кладенец“); на 29 септември -  в сутрешните и обедните часове във водосборите на р.Марица (р. Сазлийка над яз. „Розов кладенец“).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества на реките ще са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 30 септември, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в горните части от водосбора на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 28 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.09.2018 г. е 4 374,3 млн. м3 и представлява 67,4% от сумата на общите им обеми, което e с 0,2% по-малко в сравнение с 26.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 81,0% от общия им обем;
  • напояване –55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 74,7% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 346,192 млн. м3, което е 69,6% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 241,181млн. м3, което е 62,2% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 109,508 млн. м3, което 69,9 % от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 36,344 млн. м3, което е 25,6% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 184,096 млн. м3, което е 46,0% от общия му обем.